ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پریناز بابایی، امیرحسین صدیقی، (1399). ارزیابی معماری وبگاه کتابک از منظر معماری اطلاعات، فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، 23(2)، 86-116. magiran.com/p2147733
Parinaz Babaei, Amir Hossein Seddighi , (2020). Evaluating the Architecture of Ketabak Website from an Information Architecture Perspective, Library and Information Science, 23(2), 86-116. magiran.com/p2147733
پریناز بابایی، امیرحسین صدیقی، ارزیابی معماری وبگاه کتابک از منظر معماری اطلاعات. فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، 1399؛ 23(2): 86-116. magiran.com/p2147733
Parinaz Babaei, Amir Hossein Seddighi , Evaluating the Architecture of Ketabak Website from an Information Architecture Perspective, Library and Information Science, 2020; 23(2): 86-116. magiran.com/p2147733
پریناز بابایی، امیرحسین صدیقی، "ارزیابی معماری وبگاه کتابک از منظر معماری اطلاعات"، فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی 23، شماره 2 (1399): 86-116. magiran.com/p2147733
Parinaz Babaei, Amir Hossein Seddighi , "Evaluating the Architecture of Ketabak Website from an Information Architecture Perspective", Library and Information Science 23, no.2 (2020): 86-116. magiran.com/p2147733
پریناز بابایی، امیرحسین صدیقی، (1399). 'ارزیابی معماری وبگاه کتابک از منظر معماری اطلاعات'، فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، 23(2)، صص.86-116. magiran.com/p2147733
Parinaz Babaei, Amir Hossein Seddighi , (2020). 'Evaluating the Architecture of Ketabak Website from an Information Architecture Perspective', Library and Information Science, 23(2), pp.86-116. magiran.com/p2147733
پریناز بابایی؛ امیرحسین صدیقی. "ارزیابی معماری وبگاه کتابک از منظر معماری اطلاعات". فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، 23 ،2 ، 1399، 86-116. magiran.com/p2147733
Parinaz Babaei; Amir Hossein Seddighi . "Evaluating the Architecture of Ketabak Website from an Information Architecture Perspective", Library and Information Science, 23, 2, 2020, 86-116. magiran.com/p2147733
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال