ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جواد تفرجی، حسین حیدری، محمد آقاعلی، سجاد رضوان، عنایت الله نوری، (1399). مقایسه اختلالات رفتاری در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به آسم مراجعه کننده به بیمارستان حضرت معصومه قم، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 19(2)، 147-156. magiran.com/p2147740
Javad Tafaroji, Mohammad Aghali, Sajad Rezvan, Enayatollah Noori, (2020). Behavioral Disorders in Children with and without Asthma in children refered to Hazrat Masoomeh Hospital Qom, Jundishapur Scientific Medical Journal, 19(2), 147-156. magiran.com/p2147740
جواد تفرجی، حسین حیدری، محمد آقاعلی، سجاد رضوان، عنایت الله نوری، مقایسه اختلالات رفتاری در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به آسم مراجعه کننده به بیمارستان حضرت معصومه قم. مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 1399؛ 19(2): 147-156. magiran.com/p2147740
Javad Tafaroji, Mohammad Aghali, Sajad Rezvan, Enayatollah Noori, Behavioral Disorders in Children with and without Asthma in children refered to Hazrat Masoomeh Hospital Qom, Jundishapur Scientific Medical Journal, 2020; 19(2): 147-156. magiran.com/p2147740
جواد تفرجی، حسین حیدری، محمد آقاعلی، سجاد رضوان، عنایت الله نوری، "مقایسه اختلالات رفتاری در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به آسم مراجعه کننده به بیمارستان حضرت معصومه قم"، مجله علمی پزشکی جندی شاپور 19، شماره 2 (1399): 147-156. magiran.com/p2147740
Javad Tafaroji, Mohammad Aghali, Sajad Rezvan, Enayatollah Noori, "Behavioral Disorders in Children with and without Asthma in children refered to Hazrat Masoomeh Hospital Qom", Jundishapur Scientific Medical Journal 19, no.2 (2020): 147-156. magiran.com/p2147740
جواد تفرجی، حسین حیدری، محمد آقاعلی، سجاد رضوان، عنایت الله نوری، (1399). 'مقایسه اختلالات رفتاری در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به آسم مراجعه کننده به بیمارستان حضرت معصومه قم'، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 19(2)، صص.147-156. magiran.com/p2147740
Javad Tafaroji, Mohammad Aghali, Sajad Rezvan, Enayatollah Noori, (2020). 'Behavioral Disorders in Children with and without Asthma in children refered to Hazrat Masoomeh Hospital Qom', Jundishapur Scientific Medical Journal, 19(2), pp.147-156. magiran.com/p2147740
جواد تفرجی؛ حسین حیدری؛ محمد آقاعلی؛ سجاد رضوان؛ عنایت الله نوری. "مقایسه اختلالات رفتاری در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به آسم مراجعه کننده به بیمارستان حضرت معصومه قم". مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 19 ،2 ، 1399، 147-156. magiran.com/p2147740
Javad Tafaroji; Mohammad Aghali; Sajad Rezvan; Enayatollah Noori. "Behavioral Disorders in Children with and without Asthma in children refered to Hazrat Masoomeh Hospital Qom", Jundishapur Scientific Medical Journal, 19, 2, 2020, 147-156. magiran.com/p2147740
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال