ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهمن مرادی، میثم عالیپور، امید کیانی قلعه سردی، زهرا کمایی، شکوفه عقیلی، هادی بازیار، (1399). ارتباط بین سن مادر در زمان بارداری با شاخص های هماتولوژیک مادر و وضعیت آنتروپومتری نوزادان: یک مطالعه مورد - شاهدی، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 19(2)، 203-213. magiran.com/p2147745
Bahman Moradi , Meysam Alipour, Omid Kiani Ghalesardi, Zahra Kamaei, Shekoofeh Aghili, Hadi Bazyar, (2020). Association Between Maternal Age with Maternal hematological indices and Anthropometric status in Neonatal: A Case-Control Study, Jundishapur Scientific Medical Journal, 19(2), 203-213. magiran.com/p2147745
بهمن مرادی، میثم عالیپور، امید کیانی قلعه سردی، زهرا کمایی، شکوفه عقیلی، هادی بازیار، ارتباط بین سن مادر در زمان بارداری با شاخص های هماتولوژیک مادر و وضعیت آنتروپومتری نوزادان: یک مطالعه مورد - شاهدی. مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 1399؛ 19(2): 203-213. magiran.com/p2147745
Bahman Moradi , Meysam Alipour, Omid Kiani Ghalesardi, Zahra Kamaei, Shekoofeh Aghili, Hadi Bazyar, Association Between Maternal Age with Maternal hematological indices and Anthropometric status in Neonatal: A Case-Control Study, Jundishapur Scientific Medical Journal, 2020; 19(2): 203-213. magiran.com/p2147745
بهمن مرادی، میثم عالیپور، امید کیانی قلعه سردی، زهرا کمایی، شکوفه عقیلی، هادی بازیار، "ارتباط بین سن مادر در زمان بارداری با شاخص های هماتولوژیک مادر و وضعیت آنتروپومتری نوزادان: یک مطالعه مورد - شاهدی"، مجله علمی پزشکی جندی شاپور 19، شماره 2 (1399): 203-213. magiran.com/p2147745
Bahman Moradi , Meysam Alipour, Omid Kiani Ghalesardi, Zahra Kamaei, Shekoofeh Aghili, Hadi Bazyar, "Association Between Maternal Age with Maternal hematological indices and Anthropometric status in Neonatal: A Case-Control Study", Jundishapur Scientific Medical Journal 19, no.2 (2020): 203-213. magiran.com/p2147745
بهمن مرادی، میثم عالیپور، امید کیانی قلعه سردی، زهرا کمایی، شکوفه عقیلی، هادی بازیار، (1399). 'ارتباط بین سن مادر در زمان بارداری با شاخص های هماتولوژیک مادر و وضعیت آنتروپومتری نوزادان: یک مطالعه مورد - شاهدی'، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 19(2)، صص.203-213. magiran.com/p2147745
Bahman Moradi , Meysam Alipour, Omid Kiani Ghalesardi, Zahra Kamaei, Shekoofeh Aghili, Hadi Bazyar, (2020). 'Association Between Maternal Age with Maternal hematological indices and Anthropometric status in Neonatal: A Case-Control Study', Jundishapur Scientific Medical Journal, 19(2), pp.203-213. magiran.com/p2147745
بهمن مرادی؛ میثم عالیپور؛ امید کیانی قلعه سردی؛ زهرا کمایی؛ شکوفه عقیلی؛ هادی بازیار. "ارتباط بین سن مادر در زمان بارداری با شاخص های هماتولوژیک مادر و وضعیت آنتروپومتری نوزادان: یک مطالعه مورد - شاهدی". مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 19 ،2 ، 1399، 203-213. magiran.com/p2147745
Bahman Moradi ; Meysam Alipour; Omid Kiani Ghalesardi; Zahra Kamaei; Shekoofeh Aghili; Hadi Bazyar. "Association Between Maternal Age with Maternal hematological indices and Anthropometric status in Neonatal: A Case-Control Study", Jundishapur Scientific Medical Journal, 19, 2, 2020, 203-213. magiran.com/p2147745
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال