ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهرنوش بهمنی، مقصود پیری، محمدعلی آذربایجانی، حسن متین همایی، (1399). تاثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید و تداومی هوازی بر بیان ژن IRS1 و همبستگی آن با شاخص مقاومت به انسولین در بافت کبد موش های صحرایی مبتلا به دیابت نوع 2، مجله فیض، 24(2)، 142-150. magiran.com/p2148025
Mehrnoosh Bahmani, Maghsoud Peeri, Mohammad Ali Azarbayjani, Hasan Matinhomaee, (2020). The effect of the continuous aerobic and high-intensity interval training on IRS1 gene expression and its correlation with insulin resistance index of liver tissue in rats with type 2 diabetes mellitus, Feyz, 24(2), 142-150. magiran.com/p2148025
مهرنوش بهمنی، مقصود پیری، محمدعلی آذربایجانی، حسن متین همایی، تاثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید و تداومی هوازی بر بیان ژن IRS1 و همبستگی آن با شاخص مقاومت به انسولین در بافت کبد موش های صحرایی مبتلا به دیابت نوع 2. مجله فیض، 1399؛ 24(2): 142-150. magiran.com/p2148025
Mehrnoosh Bahmani, Maghsoud Peeri, Mohammad Ali Azarbayjani, Hasan Matinhomaee, The effect of the continuous aerobic and high-intensity interval training on IRS1 gene expression and its correlation with insulin resistance index of liver tissue in rats with type 2 diabetes mellitus, Feyz, 2020; 24(2): 142-150. magiran.com/p2148025
مهرنوش بهمنی، مقصود پیری، محمدعلی آذربایجانی، حسن متین همایی، "تاثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید و تداومی هوازی بر بیان ژن IRS1 و همبستگی آن با شاخص مقاومت به انسولین در بافت کبد موش های صحرایی مبتلا به دیابت نوع 2"، مجله فیض 24، شماره 2 (1399): 142-150. magiran.com/p2148025
Mehrnoosh Bahmani, Maghsoud Peeri, Mohammad Ali Azarbayjani, Hasan Matinhomaee, "The effect of the continuous aerobic and high-intensity interval training on IRS1 gene expression and its correlation with insulin resistance index of liver tissue in rats with type 2 diabetes mellitus", Feyz 24, no.2 (2020): 142-150. magiran.com/p2148025
مهرنوش بهمنی، مقصود پیری، محمدعلی آذربایجانی، حسن متین همایی، (1399). 'تاثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید و تداومی هوازی بر بیان ژن IRS1 و همبستگی آن با شاخص مقاومت به انسولین در بافت کبد موش های صحرایی مبتلا به دیابت نوع 2'، مجله فیض، 24(2)، صص.142-150. magiran.com/p2148025
Mehrnoosh Bahmani, Maghsoud Peeri, Mohammad Ali Azarbayjani, Hasan Matinhomaee, (2020). 'The effect of the continuous aerobic and high-intensity interval training on IRS1 gene expression and its correlation with insulin resistance index of liver tissue in rats with type 2 diabetes mellitus', Feyz, 24(2), pp.142-150. magiran.com/p2148025
مهرنوش بهمنی؛ مقصود پیری؛ محمدعلی آذربایجانی؛ حسن متین همایی. "تاثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید و تداومی هوازی بر بیان ژن IRS1 و همبستگی آن با شاخص مقاومت به انسولین در بافت کبد موش های صحرایی مبتلا به دیابت نوع 2". مجله فیض، 24 ،2 ، 1399، 142-150. magiran.com/p2148025
Mehrnoosh Bahmani; Maghsoud Peeri; Mohammad Ali Azarbayjani; Hasan Matinhomaee. "The effect of the continuous aerobic and high-intensity interval training on IRS1 gene expression and its correlation with insulin resistance index of liver tissue in rats with type 2 diabetes mellitus", Feyz, 24, 2, 2020, 142-150. magiran.com/p2148025
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال