ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهمن مصلی نژاد، محمد راضی جلالی، رضا آویزه، مهدی پورمهدی، (1399). ارزیابی اثرات درمانی و پیشگیرانه سیلیمارین بر مسمومیت کبدی القایی توسط فنوباربیتال در گربه ها، مجله طب دامی ایران، 14(2)، 205-213. magiran.com/p2148083
Bahman Mosallanejad , Mohammad Razi Jalali, Reza Avizeh, Mahdi Pourmahdi, (2020). Evaluation of Prophylactic and Therapeutic Effects of Silymarin on Phenobar- bital-Induced Hepatotoxicity in Cats, Iranian Journal of Veterinary Medicine, 14(2), 205-213. magiran.com/p2148083
بهمن مصلی نژاد، محمد راضی جلالی، رضا آویزه، مهدی پورمهدی، ارزیابی اثرات درمانی و پیشگیرانه سیلیمارین بر مسمومیت کبدی القایی توسط فنوباربیتال در گربه ها. مجله طب دامی ایران، 1399؛ 14(2): 205-213. magiran.com/p2148083
Bahman Mosallanejad , Mohammad Razi Jalali, Reza Avizeh, Mahdi Pourmahdi, Evaluation of Prophylactic and Therapeutic Effects of Silymarin on Phenobar- bital-Induced Hepatotoxicity in Cats, Iranian Journal of Veterinary Medicine, 2020; 14(2): 205-213. magiran.com/p2148083
بهمن مصلی نژاد، محمد راضی جلالی، رضا آویزه، مهدی پورمهدی، "ارزیابی اثرات درمانی و پیشگیرانه سیلیمارین بر مسمومیت کبدی القایی توسط فنوباربیتال در گربه ها"، مجله طب دامی ایران 14، شماره 2 (1399): 205-213. magiran.com/p2148083
Bahman Mosallanejad , Mohammad Razi Jalali, Reza Avizeh, Mahdi Pourmahdi, "Evaluation of Prophylactic and Therapeutic Effects of Silymarin on Phenobar- bital-Induced Hepatotoxicity in Cats", Iranian Journal of Veterinary Medicine 14, no.2 (2020): 205-213. magiran.com/p2148083
بهمن مصلی نژاد، محمد راضی جلالی، رضا آویزه، مهدی پورمهدی، (1399). 'ارزیابی اثرات درمانی و پیشگیرانه سیلیمارین بر مسمومیت کبدی القایی توسط فنوباربیتال در گربه ها'، مجله طب دامی ایران، 14(2)، صص.205-213. magiran.com/p2148083
Bahman Mosallanejad , Mohammad Razi Jalali, Reza Avizeh, Mahdi Pourmahdi, (2020). 'Evaluation of Prophylactic and Therapeutic Effects of Silymarin on Phenobar- bital-Induced Hepatotoxicity in Cats', Iranian Journal of Veterinary Medicine, 14(2), pp.205-213. magiran.com/p2148083
بهمن مصلی نژاد؛ محمد راضی جلالی؛ رضا آویزه؛ مهدی پورمهدی. "ارزیابی اثرات درمانی و پیشگیرانه سیلیمارین بر مسمومیت کبدی القایی توسط فنوباربیتال در گربه ها". مجله طب دامی ایران، 14 ،2 ، 1399، 205-213. magiran.com/p2148083
Bahman Mosallanejad ; Mohammad Razi Jalali; Reza Avizeh; Mahdi Pourmahdi. "Evaluation of Prophylactic and Therapeutic Effects of Silymarin on Phenobar- bital-Induced Hepatotoxicity in Cats", Iranian Journal of Veterinary Medicine, 14, 2, 2020, 205-213. magiran.com/p2148083
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال