ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه نمرودی، سید محمد حسینی، هادی علیجانی، رضا امانی، سیاوش روشنیان، (1399). گزارش وقوع درماتوفیبروما در پلنگ ایرانی در پارک ملی گلستان ایران، مجله طب دامی ایران، 14(2)، 215-220. magiran.com/p2148084
Somayeh Namroodi, Seyed Mohammad Hoseini , Hadi Alijani, Reza Amani, Siavash Roshanian, (2020). A Case Report of Dermatofibroma in a Persian Leopard in Golestan National Park, Iran, Iranian Journal of Veterinary Medicine, 14(2), 215-220. magiran.com/p2148084
سمیه نمرودی، سید محمد حسینی، هادی علیجانی، رضا امانی، سیاوش روشنیان، گزارش وقوع درماتوفیبروما در پلنگ ایرانی در پارک ملی گلستان ایران. مجله طب دامی ایران، 1399؛ 14(2): 215-220. magiran.com/p2148084
Somayeh Namroodi, Seyed Mohammad Hoseini , Hadi Alijani, Reza Amani, Siavash Roshanian, A Case Report of Dermatofibroma in a Persian Leopard in Golestan National Park, Iran, Iranian Journal of Veterinary Medicine, 2020; 14(2): 215-220. magiran.com/p2148084
سمیه نمرودی، سید محمد حسینی، هادی علیجانی، رضا امانی، سیاوش روشنیان، "گزارش وقوع درماتوفیبروما در پلنگ ایرانی در پارک ملی گلستان ایران"، مجله طب دامی ایران 14، شماره 2 (1399): 215-220. magiran.com/p2148084
Somayeh Namroodi, Seyed Mohammad Hoseini , Hadi Alijani, Reza Amani, Siavash Roshanian, "A Case Report of Dermatofibroma in a Persian Leopard in Golestan National Park, Iran", Iranian Journal of Veterinary Medicine 14, no.2 (2020): 215-220. magiran.com/p2148084
سمیه نمرودی، سید محمد حسینی، هادی علیجانی، رضا امانی، سیاوش روشنیان، (1399). 'گزارش وقوع درماتوفیبروما در پلنگ ایرانی در پارک ملی گلستان ایران'، مجله طب دامی ایران، 14(2)، صص.215-220. magiran.com/p2148084
Somayeh Namroodi, Seyed Mohammad Hoseini , Hadi Alijani, Reza Amani, Siavash Roshanian, (2020). 'A Case Report of Dermatofibroma in a Persian Leopard in Golestan National Park, Iran', Iranian Journal of Veterinary Medicine, 14(2), pp.215-220. magiran.com/p2148084
سمیه نمرودی؛ سید محمد حسینی؛ هادی علیجانی؛ رضا امانی؛ سیاوش روشنیان. "گزارش وقوع درماتوفیبروما در پلنگ ایرانی در پارک ملی گلستان ایران". مجله طب دامی ایران، 14 ،2 ، 1399، 215-220. magiran.com/p2148084
Somayeh Namroodi; Seyed Mohammad Hoseini ; Hadi Alijani; Reza Amani; Siavash Roshanian. "A Case Report of Dermatofibroma in a Persian Leopard in Golestan National Park, Iran", Iranian Journal of Veterinary Medicine, 14, 2, 2020, 215-220. magiran.com/p2148084
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال