ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید ورمزیاری، هادی صبوری، (1399). مطالعه تخریب پیش رونده در کامپوزیت الیاف خردشده شیشه/اپوکسی تحت بارگذاری کششی ساده و ارزیابی مدل چو و وانگ، مجله مهندسی مکانیک، 50(4)، 229-238. magiran.com/p2148218
Saeid Varmazyari, Hadi Sabouri , (2020). Investigation of Progressive Damage in Chopped Glass Fiber/Epoxy Composites under Simple Tensile Loading and Evaluation of Chow and Wang Model, Journal of Mechanical Engineering, 50(4), 229-238. magiran.com/p2148218
سعید ورمزیاری، هادی صبوری، مطالعه تخریب پیش رونده در کامپوزیت الیاف خردشده شیشه/اپوکسی تحت بارگذاری کششی ساده و ارزیابی مدل چو و وانگ. مجله مهندسی مکانیک، 1399؛ 50(4): 229-238. magiran.com/p2148218
Saeid Varmazyari, Hadi Sabouri , Investigation of Progressive Damage in Chopped Glass Fiber/Epoxy Composites under Simple Tensile Loading and Evaluation of Chow and Wang Model, Journal of Mechanical Engineering, 2020; 50(4): 229-238. magiran.com/p2148218
سعید ورمزیاری، هادی صبوری، "مطالعه تخریب پیش رونده در کامپوزیت الیاف خردشده شیشه/اپوکسی تحت بارگذاری کششی ساده و ارزیابی مدل چو و وانگ"، مجله مهندسی مکانیک 50، شماره 4 (1399): 229-238. magiran.com/p2148218
Saeid Varmazyari, Hadi Sabouri , "Investigation of Progressive Damage in Chopped Glass Fiber/Epoxy Composites under Simple Tensile Loading and Evaluation of Chow and Wang Model", Journal of Mechanical Engineering 50, no.4 (2020): 229-238. magiran.com/p2148218
سعید ورمزیاری، هادی صبوری، (1399). 'مطالعه تخریب پیش رونده در کامپوزیت الیاف خردشده شیشه/اپوکسی تحت بارگذاری کششی ساده و ارزیابی مدل چو و وانگ'، مجله مهندسی مکانیک، 50(4)، صص.229-238. magiran.com/p2148218
Saeid Varmazyari, Hadi Sabouri , (2020). 'Investigation of Progressive Damage in Chopped Glass Fiber/Epoxy Composites under Simple Tensile Loading and Evaluation of Chow and Wang Model', Journal of Mechanical Engineering, 50(4), pp.229-238. magiran.com/p2148218
سعید ورمزیاری؛ هادی صبوری. "مطالعه تخریب پیش رونده در کامپوزیت الیاف خردشده شیشه/اپوکسی تحت بارگذاری کششی ساده و ارزیابی مدل چو و وانگ". مجله مهندسی مکانیک، 50 ،4 ، 1399، 229-238. magiran.com/p2148218
Saeid Varmazyari; Hadi Sabouri . "Investigation of Progressive Damage in Chopped Glass Fiber/Epoxy Composites under Simple Tensile Loading and Evaluation of Chow and Wang Model", Journal of Mechanical Engineering, 50, 4, 2020, 229-238. magiran.com/p2148218
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال