ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی کرایی، عبدالامیر معزی، سعید خدادوست، (1399). بررسی جذب فسفر از محلول آبی توسط زغال های زیستی چوب نخل و باگاس نیشکر تهیه شده در دماهای مختلف گرماکافت، مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 51(3)، 617-628. magiran.com/p2148265
Ali Koraei, Abdolamir Moezzi , Saeid Khodadoust, (2020). The Study of Phosphorous Adsorption from Aqueous Solution by Date Wood and Sugarcane Bagasse Biochars Produced at Different Pyrolysis Temperature, Iranian Journal of Soil and Water Research, 51(3), 617-628. magiran.com/p2148265
علی کرایی، عبدالامیر معزی، سعید خدادوست، بررسی جذب فسفر از محلول آبی توسط زغال های زیستی چوب نخل و باگاس نیشکر تهیه شده در دماهای مختلف گرماکافت. مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 1399؛ 51(3): 617-628. magiran.com/p2148265
Ali Koraei, Abdolamir Moezzi , Saeid Khodadoust, The Study of Phosphorous Adsorption from Aqueous Solution by Date Wood and Sugarcane Bagasse Biochars Produced at Different Pyrolysis Temperature, Iranian Journal of Soil and Water Research, 2020; 51(3): 617-628. magiran.com/p2148265
علی کرایی، عبدالامیر معزی، سعید خدادوست، "بررسی جذب فسفر از محلول آبی توسط زغال های زیستی چوب نخل و باگاس نیشکر تهیه شده در دماهای مختلف گرماکافت"، مجله تحقیقات آب و خاک ایران 51، شماره 3 (1399): 617-628. magiran.com/p2148265
Ali Koraei, Abdolamir Moezzi , Saeid Khodadoust, "The Study of Phosphorous Adsorption from Aqueous Solution by Date Wood and Sugarcane Bagasse Biochars Produced at Different Pyrolysis Temperature", Iranian Journal of Soil and Water Research 51, no.3 (2020): 617-628. magiran.com/p2148265
علی کرایی، عبدالامیر معزی، سعید خدادوست، (1399). 'بررسی جذب فسفر از محلول آبی توسط زغال های زیستی چوب نخل و باگاس نیشکر تهیه شده در دماهای مختلف گرماکافت'، مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 51(3)، صص.617-628. magiran.com/p2148265
Ali Koraei, Abdolamir Moezzi , Saeid Khodadoust, (2020). 'The Study of Phosphorous Adsorption from Aqueous Solution by Date Wood and Sugarcane Bagasse Biochars Produced at Different Pyrolysis Temperature', Iranian Journal of Soil and Water Research, 51(3), pp.617-628. magiran.com/p2148265
علی کرایی؛ عبدالامیر معزی؛ سعید خدادوست. "بررسی جذب فسفر از محلول آبی توسط زغال های زیستی چوب نخل و باگاس نیشکر تهیه شده در دماهای مختلف گرماکافت". مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 51 ،3 ، 1399، 617-628. magiran.com/p2148265
Ali Koraei; Abdolamir Moezzi ; Saeid Khodadoust. "The Study of Phosphorous Adsorption from Aqueous Solution by Date Wood and Sugarcane Bagasse Biochars Produced at Different Pyrolysis Temperature", Iranian Journal of Soil and Water Research, 51, 3, 2020, 617-628. magiran.com/p2148265
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال