ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شهره روشنی، مریم تافته، زهره خسروی، (1399). فراتحلیل پژوهش های طلاق در ایران در دو دهه اخیر (1377-1397) و ارائه راهکارهای کاهش طلاق و پیامدهای منفی آن برای زنان و فرزندان، فصلنامه زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، 17(4)، 653-674. magiran.com/p2148297
Shohre Rowshani , Maryam Tafte, Zohre Khosravi, (2020). Meta-analysis of Divorce Researches in Iran in the Last Two Decades (1377-1397) and Suggesting Solutions to Reduce Divorce and Its Negative Consequences, Women in Development & Politics, 17(4), 653-674. magiran.com/p2148297
شهره روشنی، مریم تافته، زهره خسروی، فراتحلیل پژوهش های طلاق در ایران در دو دهه اخیر (1377-1397) و ارائه راهکارهای کاهش طلاق و پیامدهای منفی آن برای زنان و فرزندان. فصلنامه زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، 1399؛ 17(4): 653-674. magiran.com/p2148297
Shohre Rowshani , Maryam Tafte, Zohre Khosravi, Meta-analysis of Divorce Researches in Iran in the Last Two Decades (1377-1397) and Suggesting Solutions to Reduce Divorce and Its Negative Consequences, Women in Development & Politics, 2020; 17(4): 653-674. magiran.com/p2148297
شهره روشنی، مریم تافته، زهره خسروی، "فراتحلیل پژوهش های طلاق در ایران در دو دهه اخیر (1377-1397) و ارائه راهکارهای کاهش طلاق و پیامدهای منفی آن برای زنان و فرزندان"، فصلنامه زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) 17، شماره 4 (1399): 653-674. magiran.com/p2148297
Shohre Rowshani , Maryam Tafte, Zohre Khosravi, "Meta-analysis of Divorce Researches in Iran in the Last Two Decades (1377-1397) and Suggesting Solutions to Reduce Divorce and Its Negative Consequences", Women in Development & Politics 17, no.4 (2020): 653-674. magiran.com/p2148297
شهره روشنی، مریم تافته، زهره خسروی، (1399). 'فراتحلیل پژوهش های طلاق در ایران در دو دهه اخیر (1377-1397) و ارائه راهکارهای کاهش طلاق و پیامدهای منفی آن برای زنان و فرزندان'، فصلنامه زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، 17(4)، صص.653-674. magiran.com/p2148297
Shohre Rowshani , Maryam Tafte, Zohre Khosravi, (2020). 'Meta-analysis of Divorce Researches in Iran in the Last Two Decades (1377-1397) and Suggesting Solutions to Reduce Divorce and Its Negative Consequences', Women in Development & Politics, 17(4), pp.653-674. magiran.com/p2148297
شهره روشنی؛ مریم تافته؛ زهره خسروی. "فراتحلیل پژوهش های طلاق در ایران در دو دهه اخیر (1377-1397) و ارائه راهکارهای کاهش طلاق و پیامدهای منفی آن برای زنان و فرزندان". فصلنامه زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، 17 ،4 ، 1399، 653-674. magiran.com/p2148297
Shohre Rowshani ; Maryam Tafte; Zohre Khosravi. "Meta-analysis of Divorce Researches in Iran in the Last Two Decades (1377-1397) and Suggesting Solutions to Reduce Divorce and Its Negative Consequences", Women in Development & Politics, 17, 4, 2020, 653-674. magiran.com/p2148297
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال