ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه پارساپور، پرویز رضوانی مقدم، سرور خرم دل، (1399). بهینه سازی تاثیرمقدار بنه مادری و کمپوست زباله شهری بر عملکرد گل و بنه زعفران با استفاده از مدلسازی سطح-پاسخ در سال اول، نشریه زراعت و فناوری زعفران، 8(2)، 165-184. magiran.com/p2148487
Fatemeh Parsapour, Parviz Rezvani Moghaddam , Surur Khorramdel, (2020). Optimizing the effect of mother corm and urban waste compost levels on flower and corm yield of saffron using surface-response modeling in the first year, Saffron Agronomy and Technology, 8(2), 165-184. magiran.com/p2148487
فاطمه پارساپور، پرویز رضوانی مقدم، سرور خرم دل، بهینه سازی تاثیرمقدار بنه مادری و کمپوست زباله شهری بر عملکرد گل و بنه زعفران با استفاده از مدلسازی سطح-پاسخ در سال اول. نشریه زراعت و فناوری زعفران، 1399؛ 8(2): 165-184. magiran.com/p2148487
Fatemeh Parsapour, Parviz Rezvani Moghaddam , Surur Khorramdel, Optimizing the effect of mother corm and urban waste compost levels on flower and corm yield of saffron using surface-response modeling in the first year, Saffron Agronomy and Technology, 2020; 8(2): 165-184. magiran.com/p2148487
فاطمه پارساپور، پرویز رضوانی مقدم، سرور خرم دل، "بهینه سازی تاثیرمقدار بنه مادری و کمپوست زباله شهری بر عملکرد گل و بنه زعفران با استفاده از مدلسازی سطح-پاسخ در سال اول"، نشریه زراعت و فناوری زعفران 8، شماره 2 (1399): 165-184. magiran.com/p2148487
Fatemeh Parsapour, Parviz Rezvani Moghaddam , Surur Khorramdel, "Optimizing the effect of mother corm and urban waste compost levels on flower and corm yield of saffron using surface-response modeling in the first year", Saffron Agronomy and Technology 8, no.2 (2020): 165-184. magiran.com/p2148487
فاطمه پارساپور، پرویز رضوانی مقدم، سرور خرم دل، (1399). 'بهینه سازی تاثیرمقدار بنه مادری و کمپوست زباله شهری بر عملکرد گل و بنه زعفران با استفاده از مدلسازی سطح-پاسخ در سال اول'، نشریه زراعت و فناوری زعفران، 8(2)، صص.165-184. magiran.com/p2148487
Fatemeh Parsapour, Parviz Rezvani Moghaddam , Surur Khorramdel, (2020). 'Optimizing the effect of mother corm and urban waste compost levels on flower and corm yield of saffron using surface-response modeling in the first year', Saffron Agronomy and Technology, 8(2), pp.165-184. magiran.com/p2148487
فاطمه پارساپور؛ پرویز رضوانی مقدم؛ سرور خرم دل. "بهینه سازی تاثیرمقدار بنه مادری و کمپوست زباله شهری بر عملکرد گل و بنه زعفران با استفاده از مدلسازی سطح-پاسخ در سال اول". نشریه زراعت و فناوری زعفران، 8 ،2 ، 1399، 165-184. magiran.com/p2148487
Fatemeh Parsapour; Parviz Rezvani Moghaddam ; Surur Khorramdel. "Optimizing the effect of mother corm and urban waste compost levels on flower and corm yield of saffron using surface-response modeling in the first year", Saffron Agronomy and Technology, 8, 2, 2020, 165-184. magiran.com/p2148487
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال