ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پرهام عظیمی، شمس الدین حسینی، مصطفی زندیه، مانی شریفی، (1399). ارائه یک مدل برنامه ریزی ریاضی برای مسئله چیدمان تسهیلات پویا با در نظر گرفتن وسایل حمل کننده، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 18(57)، 43-99. magiran.com/p2148628
Parham Azimi , Shamsoldin Hosseini, Mostafa Zandieh, Mani Sharifi, (2020). Developing a mathematical programming model for dynamic facility layout problem using transportation utilities, Journal of Industrial Management Studies, 18(57), 43-99. magiran.com/p2148628
پرهام عظیمی، شمس الدین حسینی، مصطفی زندیه، مانی شریفی، ارائه یک مدل برنامه ریزی ریاضی برای مسئله چیدمان تسهیلات پویا با در نظر گرفتن وسایل حمل کننده. فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 1399؛ 18(57): 43-99. magiran.com/p2148628
Parham Azimi , Shamsoldin Hosseini, Mostafa Zandieh, Mani Sharifi, Developing a mathematical programming model for dynamic facility layout problem using transportation utilities, Journal of Industrial Management Studies, 2020; 18(57): 43-99. magiran.com/p2148628
پرهام عظیمی، شمس الدین حسینی، مصطفی زندیه، مانی شریفی، "ارائه یک مدل برنامه ریزی ریاضی برای مسئله چیدمان تسهیلات پویا با در نظر گرفتن وسایل حمل کننده"، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی 18، شماره 57 (1399): 43-99. magiran.com/p2148628
Parham Azimi , Shamsoldin Hosseini, Mostafa Zandieh, Mani Sharifi, "Developing a mathematical programming model for dynamic facility layout problem using transportation utilities", Journal of Industrial Management Studies 18, no.57 (2020): 43-99. magiran.com/p2148628
پرهام عظیمی، شمس الدین حسینی، مصطفی زندیه، مانی شریفی، (1399). 'ارائه یک مدل برنامه ریزی ریاضی برای مسئله چیدمان تسهیلات پویا با در نظر گرفتن وسایل حمل کننده'، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 18(57)، صص.43-99. magiran.com/p2148628
Parham Azimi , Shamsoldin Hosseini, Mostafa Zandieh, Mani Sharifi, (2020). 'Developing a mathematical programming model for dynamic facility layout problem using transportation utilities', Journal of Industrial Management Studies, 18(57), pp.43-99. magiran.com/p2148628
پرهام عظیمی؛ شمس الدین حسینی؛ مصطفی زندیه؛ مانی شریفی. "ارائه یک مدل برنامه ریزی ریاضی برای مسئله چیدمان تسهیلات پویا با در نظر گرفتن وسایل حمل کننده". فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 18 ،57 ، 1399، 43-99. magiran.com/p2148628
Parham Azimi ; Shamsoldin Hosseini; Mostafa Zandieh; Mani Sharifi. "Developing a mathematical programming model for dynamic facility layout problem using transportation utilities", Journal of Industrial Management Studies, 18, 57, 2020, 43-99. magiran.com/p2148628
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال