ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیدرضا پاشازانوس، (1399). مناسبات ایران و چین در دوره ساسانی و تاثیر آن بر فرهنگ چین با استناد به منابع چینی، نشریه تاریخ اسلام و ایران، 30(45)، 9-35. magiran.com/p2148718
Hamidreza Pashazanous , (2020). Iranian and Chinese Relations in the Sassanid Period and Its Impact on Chinese Culture, Based on the Chinese Sources, History of Islam and Iran, 30(45), 9-35. magiran.com/p2148718
حمیدرضا پاشازانوس، مناسبات ایران و چین در دوره ساسانی و تاثیر آن بر فرهنگ چین با استناد به منابع چینی. نشریه تاریخ اسلام و ایران، 1399؛ 30(45): 9-35. magiran.com/p2148718
Hamidreza Pashazanous , Iranian and Chinese Relations in the Sassanid Period and Its Impact on Chinese Culture, Based on the Chinese Sources, History of Islam and Iran, 2020; 30(45): 9-35. magiran.com/p2148718
حمیدرضا پاشازانوس، "مناسبات ایران و چین در دوره ساسانی و تاثیر آن بر فرهنگ چین با استناد به منابع چینی"، نشریه تاریخ اسلام و ایران 30، شماره 45 (1399): 9-35. magiran.com/p2148718
Hamidreza Pashazanous , "Iranian and Chinese Relations in the Sassanid Period and Its Impact on Chinese Culture, Based on the Chinese Sources", History of Islam and Iran 30, no.45 (2020): 9-35. magiran.com/p2148718
حمیدرضا پاشازانوس، (1399). 'مناسبات ایران و چین در دوره ساسانی و تاثیر آن بر فرهنگ چین با استناد به منابع چینی'، نشریه تاریخ اسلام و ایران، 30(45)، صص.9-35. magiran.com/p2148718
Hamidreza Pashazanous , (2020). 'Iranian and Chinese Relations in the Sassanid Period and Its Impact on Chinese Culture, Based on the Chinese Sources', History of Islam and Iran, 30(45), pp.9-35. magiran.com/p2148718
حمیدرضا پاشازانوس. "مناسبات ایران و چین در دوره ساسانی و تاثیر آن بر فرهنگ چین با استناد به منابع چینی". نشریه تاریخ اسلام و ایران، 30 ،45 ، 1399، 9-35. magiran.com/p2148718
Hamidreza Pashazanous . "Iranian and Chinese Relations in the Sassanid Period and Its Impact on Chinese Culture, Based on the Chinese Sources", History of Islam and Iran, 30, 45, 2020, 9-35. magiran.com/p2148718
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال