ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جهانبخش ثواقب، شهاب شهیدانی، پروین رستمی، (1399). سیاست صلح طلبی شاه عباس یکم نسبت به دولت عثمانی (با استناد به مکتوبات و معاهدات)، نشریه تاریخ اسلام و ایران، 30(45)، 37-61. magiran.com/p2148719
Jahanbakhsh Savagheb , Shahab Shahidani, Parvin Rostami, (2020). Peacemaking Policy of Shah Abbas I towards the Ottoman Government (With citation to Correspondence and Treaties), History of Islam and Iran, 30(45), 37-61. magiran.com/p2148719
جهانبخش ثواقب، شهاب شهیدانی، پروین رستمی، سیاست صلح طلبی شاه عباس یکم نسبت به دولت عثمانی (با استناد به مکتوبات و معاهدات). نشریه تاریخ اسلام و ایران، 1399؛ 30(45): 37-61. magiran.com/p2148719
Jahanbakhsh Savagheb , Shahab Shahidani, Parvin Rostami, Peacemaking Policy of Shah Abbas I towards the Ottoman Government (With citation to Correspondence and Treaties), History of Islam and Iran, 2020; 30(45): 37-61. magiran.com/p2148719
جهانبخش ثواقب، شهاب شهیدانی، پروین رستمی، "سیاست صلح طلبی شاه عباس یکم نسبت به دولت عثمانی (با استناد به مکتوبات و معاهدات)"، نشریه تاریخ اسلام و ایران 30، شماره 45 (1399): 37-61. magiran.com/p2148719
Jahanbakhsh Savagheb , Shahab Shahidani, Parvin Rostami, "Peacemaking Policy of Shah Abbas I towards the Ottoman Government (With citation to Correspondence and Treaties)", History of Islam and Iran 30, no.45 (2020): 37-61. magiran.com/p2148719
جهانبخش ثواقب، شهاب شهیدانی، پروین رستمی، (1399). 'سیاست صلح طلبی شاه عباس یکم نسبت به دولت عثمانی (با استناد به مکتوبات و معاهدات)'، نشریه تاریخ اسلام و ایران، 30(45)، صص.37-61. magiran.com/p2148719
Jahanbakhsh Savagheb , Shahab Shahidani, Parvin Rostami, (2020). 'Peacemaking Policy of Shah Abbas I towards the Ottoman Government (With citation to Correspondence and Treaties)', History of Islam and Iran, 30(45), pp.37-61. magiran.com/p2148719
جهانبخش ثواقب؛ شهاب شهیدانی؛ پروین رستمی. "سیاست صلح طلبی شاه عباس یکم نسبت به دولت عثمانی (با استناد به مکتوبات و معاهدات)". نشریه تاریخ اسلام و ایران، 30 ،45 ، 1399، 37-61. magiran.com/p2148719
Jahanbakhsh Savagheb ; Shahab Shahidani; Parvin Rostami. "Peacemaking Policy of Shah Abbas I towards the Ottoman Government (With citation to Correspondence and Treaties)", History of Islam and Iran, 30, 45, 2020, 37-61. magiran.com/p2148719
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال