ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید خنافره مودت، شهلا بختیاری، (1399). بینش نظری ابن مجاور در تاریخ المستبصر، نشریه تاریخ اسلام و ایران، 30(45)، 63-85. magiran.com/p2148720
Saeed Khanafereh Mavadat , Shahla Bakhtiari, (2020). The Theoretical Approach of Ibn al-Mujawir in Tarikh al-Mustabsir, History of Islam and Iran, 30(45), 63-85. magiran.com/p2148720
سعید خنافره مودت، شهلا بختیاری، بینش نظری ابن مجاور در تاریخ المستبصر. نشریه تاریخ اسلام و ایران، 1399؛ 30(45): 63-85. magiran.com/p2148720
Saeed Khanafereh Mavadat , Shahla Bakhtiari, The Theoretical Approach of Ibn al-Mujawir in Tarikh al-Mustabsir, History of Islam and Iran, 2020; 30(45): 63-85. magiran.com/p2148720
سعید خنافره مودت، شهلا بختیاری، "بینش نظری ابن مجاور در تاریخ المستبصر"، نشریه تاریخ اسلام و ایران 30، شماره 45 (1399): 63-85. magiran.com/p2148720
Saeed Khanafereh Mavadat , Shahla Bakhtiari, "The Theoretical Approach of Ibn al-Mujawir in Tarikh al-Mustabsir", History of Islam and Iran 30, no.45 (2020): 63-85. magiran.com/p2148720
سعید خنافره مودت، شهلا بختیاری، (1399). 'بینش نظری ابن مجاور در تاریخ المستبصر'، نشریه تاریخ اسلام و ایران، 30(45)، صص.63-85. magiran.com/p2148720
Saeed Khanafereh Mavadat , Shahla Bakhtiari, (2020). 'The Theoretical Approach of Ibn al-Mujawir in Tarikh al-Mustabsir', History of Islam and Iran, 30(45), pp.63-85. magiran.com/p2148720
سعید خنافره مودت؛ شهلا بختیاری. "بینش نظری ابن مجاور در تاریخ المستبصر". نشریه تاریخ اسلام و ایران، 30 ،45 ، 1399، 63-85. magiran.com/p2148720
Saeed Khanafereh Mavadat ; Shahla Bakhtiari. "The Theoretical Approach of Ibn al-Mujawir in Tarikh al-Mustabsir", History of Islam and Iran, 30, 45, 2020, 63-85. magiran.com/p2148720
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال