ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید کرمی صلاح الدینکلا، علی محمدزاده، احمد اشرفی، (1399). بررسی دیدگاه ها و عملکرد سید حسن تقی زاده در قبال سیاست های قومی در ایران (عصر پهلوی)، نشریه تاریخ اسلام و ایران، 30(45)، 127-149. magiran.com/p2148723
Saeed Karamisalahedinkola, Ali Mohammadzadeh , Ahmad Ashrafi, (2020). A Survey of Seyyed Hasan Taghizadeh’s Views and Performance on Ethnic Politics in Iran (Pahlavi Era), History of Islam and Iran, 30(45), 127-149. magiran.com/p2148723
سعید کرمی صلاح الدینکلا، علی محمدزاده، احمد اشرفی، بررسی دیدگاه ها و عملکرد سید حسن تقی زاده در قبال سیاست های قومی در ایران (عصر پهلوی). نشریه تاریخ اسلام و ایران، 1399؛ 30(45): 127-149. magiran.com/p2148723
Saeed Karamisalahedinkola, Ali Mohammadzadeh , Ahmad Ashrafi, A Survey of Seyyed Hasan Taghizadeh’s Views and Performance on Ethnic Politics in Iran (Pahlavi Era), History of Islam and Iran, 2020; 30(45): 127-149. magiran.com/p2148723
سعید کرمی صلاح الدینکلا، علی محمدزاده، احمد اشرفی، "بررسی دیدگاه ها و عملکرد سید حسن تقی زاده در قبال سیاست های قومی در ایران (عصر پهلوی)"، نشریه تاریخ اسلام و ایران 30، شماره 45 (1399): 127-149. magiran.com/p2148723
Saeed Karamisalahedinkola, Ali Mohammadzadeh , Ahmad Ashrafi, "A Survey of Seyyed Hasan Taghizadeh’s Views and Performance on Ethnic Politics in Iran (Pahlavi Era)", History of Islam and Iran 30, no.45 (2020): 127-149. magiran.com/p2148723
سعید کرمی صلاح الدینکلا، علی محمدزاده، احمد اشرفی، (1399). 'بررسی دیدگاه ها و عملکرد سید حسن تقی زاده در قبال سیاست های قومی در ایران (عصر پهلوی)'، نشریه تاریخ اسلام و ایران، 30(45)، صص.127-149. magiran.com/p2148723
Saeed Karamisalahedinkola, Ali Mohammadzadeh , Ahmad Ashrafi, (2020). 'A Survey of Seyyed Hasan Taghizadeh’s Views and Performance on Ethnic Politics in Iran (Pahlavi Era)', History of Islam and Iran, 30(45), pp.127-149. magiran.com/p2148723
سعید کرمی صلاح الدینکلا؛ علی محمدزاده؛ احمد اشرفی. "بررسی دیدگاه ها و عملکرد سید حسن تقی زاده در قبال سیاست های قومی در ایران (عصر پهلوی)". نشریه تاریخ اسلام و ایران، 30 ،45 ، 1399، 127-149. magiran.com/p2148723
Saeed Karamisalahedinkola; Ali Mohammadzadeh ; Ahmad Ashrafi. "A Survey of Seyyed Hasan Taghizadeh’s Views and Performance on Ethnic Politics in Iran (Pahlavi Era)", History of Islam and Iran, 30, 45, 2020, 127-149. magiran.com/p2148723
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال