ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مراد مرادی مقدم، حمید بصیرت منش، (1399). بررسی عوامل موثر در مسئله مند شدن وضعیت تابعیت کردهای فیلی عراق در یکصد سال اخیر، نشریه تاریخ اسلام و ایران، 30(45)، 151-175. magiran.com/p2148724
Morad Moradi Moghadam, Hamid Basiratmanesh , (2020). Investigating the Factors Influencing on the Being Problematic of Iraqi Feyli Kurds' Citizenship in the Last Hundred Years, History of Islam and Iran, 30(45), 151-175. magiran.com/p2148724
مراد مرادی مقدم، حمید بصیرت منش، بررسی عوامل موثر در مسئله مند شدن وضعیت تابعیت کردهای فیلی عراق در یکصد سال اخیر. نشریه تاریخ اسلام و ایران، 1399؛ 30(45): 151-175. magiran.com/p2148724
Morad Moradi Moghadam, Hamid Basiratmanesh , Investigating the Factors Influencing on the Being Problematic of Iraqi Feyli Kurds' Citizenship in the Last Hundred Years, History of Islam and Iran, 2020; 30(45): 151-175. magiran.com/p2148724
مراد مرادی مقدم، حمید بصیرت منش، "بررسی عوامل موثر در مسئله مند شدن وضعیت تابعیت کردهای فیلی عراق در یکصد سال اخیر"، نشریه تاریخ اسلام و ایران 30، شماره 45 (1399): 151-175. magiran.com/p2148724
Morad Moradi Moghadam, Hamid Basiratmanesh , "Investigating the Factors Influencing on the Being Problematic of Iraqi Feyli Kurds' Citizenship in the Last Hundred Years", History of Islam and Iran 30, no.45 (2020): 151-175. magiran.com/p2148724
مراد مرادی مقدم، حمید بصیرت منش، (1399). 'بررسی عوامل موثر در مسئله مند شدن وضعیت تابعیت کردهای فیلی عراق در یکصد سال اخیر'، نشریه تاریخ اسلام و ایران، 30(45)، صص.151-175. magiran.com/p2148724
Morad Moradi Moghadam, Hamid Basiratmanesh , (2020). 'Investigating the Factors Influencing on the Being Problematic of Iraqi Feyli Kurds' Citizenship in the Last Hundred Years', History of Islam and Iran, 30(45), pp.151-175. magiran.com/p2148724
مراد مرادی مقدم؛ حمید بصیرت منش. "بررسی عوامل موثر در مسئله مند شدن وضعیت تابعیت کردهای فیلی عراق در یکصد سال اخیر". نشریه تاریخ اسلام و ایران، 30 ،45 ، 1399، 151-175. magiran.com/p2148724
Morad Moradi Moghadam; Hamid Basiratmanesh . "Investigating the Factors Influencing on the Being Problematic of Iraqi Feyli Kurds' Citizenship in the Last Hundred Years", History of Islam and Iran, 30, 45, 2020, 151-175. magiran.com/p2148724
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال