ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباس مسیحا، مریم معزی، (1399). مقایسه آفرینش نخستین در باورهای ایران باستان و اندیشه های اسماعیلی، نشریه تاریخ اسلام و ایران، 30(45)، 177-201. magiran.com/p2148725
Abbas Masiha , Maryam Moezzi, (2020). A Comparative Study of Primeval Creation in Ancient Persia’s Beliefs and Isma’ilist Thoughts, History of Islam and Iran, 30(45), 177-201. magiran.com/p2148725
عباس مسیحا، مریم معزی، مقایسه آفرینش نخستین در باورهای ایران باستان و اندیشه های اسماعیلی. نشریه تاریخ اسلام و ایران، 1399؛ 30(45): 177-201. magiran.com/p2148725
Abbas Masiha , Maryam Moezzi, A Comparative Study of Primeval Creation in Ancient Persia’s Beliefs and Isma’ilist Thoughts, History of Islam and Iran, 2020; 30(45): 177-201. magiran.com/p2148725
عباس مسیحا، مریم معزی، "مقایسه آفرینش نخستین در باورهای ایران باستان و اندیشه های اسماعیلی"، نشریه تاریخ اسلام و ایران 30، شماره 45 (1399): 177-201. magiran.com/p2148725
Abbas Masiha , Maryam Moezzi, "A Comparative Study of Primeval Creation in Ancient Persia’s Beliefs and Isma’ilist Thoughts", History of Islam and Iran 30, no.45 (2020): 177-201. magiran.com/p2148725
عباس مسیحا، مریم معزی، (1399). 'مقایسه آفرینش نخستین در باورهای ایران باستان و اندیشه های اسماعیلی'، نشریه تاریخ اسلام و ایران، 30(45)، صص.177-201. magiran.com/p2148725
Abbas Masiha , Maryam Moezzi, (2020). 'A Comparative Study of Primeval Creation in Ancient Persia’s Beliefs and Isma’ilist Thoughts', History of Islam and Iran, 30(45), pp.177-201. magiran.com/p2148725
عباس مسیحا؛ مریم معزی. "مقایسه آفرینش نخستین در باورهای ایران باستان و اندیشه های اسماعیلی". نشریه تاریخ اسلام و ایران، 30 ،45 ، 1399، 177-201. magiran.com/p2148725
Abbas Masiha ; Maryam Moezzi. "A Comparative Study of Primeval Creation in Ancient Persia’s Beliefs and Isma’ilist Thoughts", History of Islam and Iran, 30, 45, 2020, 177-201. magiran.com/p2148725
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال