ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدحسین بناکار، سید علی محمد چراغی، مهدی کریمی زارچی، محمدحسن رحیمیان، (1399). مقایسه تولید علوفه پنج گونه گیاه شورپسند با استفاده از آب شور در سه روش مختلف آبیاری، مجله پژوهش آب در کشاورزی، 34(1)، 29-49. magiran.com/p2148738
Mohammad Hossein Banakar , Alimohammad Cheraghi, Mehdi Karimi, Mohammadhasan Rahimian, (2020). Comparison of Five Halophyte Species for Forage Production with Saline Water under Three Irrigation Methods, Journal of Water Research in Agriculture, 34(1), 29-49. magiran.com/p2148738
محمدحسین بناکار، سید علی محمد چراغی، مهدی کریمی زارچی، محمدحسن رحیمیان، مقایسه تولید علوفه پنج گونه گیاه شورپسند با استفاده از آب شور در سه روش مختلف آبیاری. مجله پژوهش آب در کشاورزی، 1399؛ 34(1): 29-49. magiran.com/p2148738
Mohammad Hossein Banakar , Alimohammad Cheraghi, Mehdi Karimi, Mohammadhasan Rahimian, Comparison of Five Halophyte Species for Forage Production with Saline Water under Three Irrigation Methods, Journal of Water Research in Agriculture, 2020; 34(1): 29-49. magiran.com/p2148738
محمدحسین بناکار، سید علی محمد چراغی، مهدی کریمی زارچی، محمدحسن رحیمیان، "مقایسه تولید علوفه پنج گونه گیاه شورپسند با استفاده از آب شور در سه روش مختلف آبیاری"، مجله پژوهش آب در کشاورزی 34، شماره 1 (1399): 29-49. magiran.com/p2148738
Mohammad Hossein Banakar , Alimohammad Cheraghi, Mehdi Karimi, Mohammadhasan Rahimian, "Comparison of Five Halophyte Species for Forage Production with Saline Water under Three Irrigation Methods", Journal of Water Research in Agriculture 34, no.1 (2020): 29-49. magiran.com/p2148738
محمدحسین بناکار، سید علی محمد چراغی، مهدی کریمی زارچی، محمدحسن رحیمیان، (1399). 'مقایسه تولید علوفه پنج گونه گیاه شورپسند با استفاده از آب شور در سه روش مختلف آبیاری'، مجله پژوهش آب در کشاورزی، 34(1)، صص.29-49. magiran.com/p2148738
Mohammad Hossein Banakar , Alimohammad Cheraghi, Mehdi Karimi, Mohammadhasan Rahimian, (2020). 'Comparison of Five Halophyte Species for Forage Production with Saline Water under Three Irrigation Methods', Journal of Water Research in Agriculture, 34(1), pp.29-49. magiran.com/p2148738
محمدحسین بناکار؛ سید علی محمد چراغی؛ مهدی کریمی زارچی؛ محمدحسن رحیمیان. "مقایسه تولید علوفه پنج گونه گیاه شورپسند با استفاده از آب شور در سه روش مختلف آبیاری". مجله پژوهش آب در کشاورزی، 34 ،1 ، 1399، 29-49. magiran.com/p2148738
Mohammad Hossein Banakar ; Alimohammad Cheraghi; Mehdi Karimi; Mohammadhasan Rahimian. "Comparison of Five Halophyte Species for Forage Production with Saline Water under Three Irrigation Methods", Journal of Water Research in Agriculture, 34, 1, 2020, 29-49. magiran.com/p2148738
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال