ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیدا اسماعیلی، نادره سهرابی، امیرهوشنگ مهریار، محمد خیر، (1398). مدل علی راهبردهای یادگیری (شناختی و فراشناختی) با نقش واسطه گری امید تحصیلی برای خودکار آمدی تحصیلی در دانش آموزان متوسطه، فصلنامه روشها و مدلهای روان شناختی، 10(38)، 247-262. magiran.com/p2148764
Lida Esmaeili, Nadereh Sohrabi , Amir Houshang Mehryar, Mohammad Khayyer, (2020). The causal model of learning strategies (cognitive and metacognitive) mediated by academic hope for academic self-efficacy in shiraz high school students, Journal of Psychological Models and Methods, 10(38), 247-262. magiran.com/p2148764
لیدا اسماعیلی، نادره سهرابی، امیرهوشنگ مهریار، محمد خیر، مدل علی راهبردهای یادگیری (شناختی و فراشناختی) با نقش واسطه گری امید تحصیلی برای خودکار آمدی تحصیلی در دانش آموزان متوسطه. فصلنامه روشها و مدلهای روان شناختی، 1398؛ 10(38): 247-262. magiran.com/p2148764
Lida Esmaeili, Nadereh Sohrabi , Amir Houshang Mehryar, Mohammad Khayyer, The causal model of learning strategies (cognitive and metacognitive) mediated by academic hope for academic self-efficacy in shiraz high school students, Journal of Psychological Models and Methods, 2020; 10(38): 247-262. magiran.com/p2148764
لیدا اسماعیلی، نادره سهرابی، امیرهوشنگ مهریار، محمد خیر، "مدل علی راهبردهای یادگیری (شناختی و فراشناختی) با نقش واسطه گری امید تحصیلی برای خودکار آمدی تحصیلی در دانش آموزان متوسطه"، فصلنامه روشها و مدلهای روان شناختی 10، شماره 38 (1398): 247-262. magiran.com/p2148764
Lida Esmaeili, Nadereh Sohrabi , Amir Houshang Mehryar, Mohammad Khayyer, "The causal model of learning strategies (cognitive and metacognitive) mediated by academic hope for academic self-efficacy in shiraz high school students", Journal of Psychological Models and Methods 10, no.38 (2020): 247-262. magiran.com/p2148764
لیدا اسماعیلی، نادره سهرابی، امیرهوشنگ مهریار، محمد خیر، (1398). 'مدل علی راهبردهای یادگیری (شناختی و فراشناختی) با نقش واسطه گری امید تحصیلی برای خودکار آمدی تحصیلی در دانش آموزان متوسطه'، فصلنامه روشها و مدلهای روان شناختی، 10(38)، صص.247-262. magiran.com/p2148764
Lida Esmaeili, Nadereh Sohrabi , Amir Houshang Mehryar, Mohammad Khayyer, (2020). 'The causal model of learning strategies (cognitive and metacognitive) mediated by academic hope for academic self-efficacy in shiraz high school students', Journal of Psychological Models and Methods, 10(38), pp.247-262. magiran.com/p2148764
لیدا اسماعیلی؛ نادره سهرابی؛ امیرهوشنگ مهریار؛ محمد خیر. "مدل علی راهبردهای یادگیری (شناختی و فراشناختی) با نقش واسطه گری امید تحصیلی برای خودکار آمدی تحصیلی در دانش آموزان متوسطه". فصلنامه روشها و مدلهای روان شناختی، 10 ،38 ، 1398، 247-262. magiran.com/p2148764
Lida Esmaeili; Nadereh Sohrabi ; Amir Houshang Mehryar; Mohammad Khayyer. "The causal model of learning strategies (cognitive and metacognitive) mediated by academic hope for academic self-efficacy in shiraz high school students", Journal of Psychological Models and Methods, 10, 38, 2020, 247-262. magiran.com/p2148764
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال