ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جواد غفاری، عباس دباغ زاده، نگار غفاری، (1399). حساسیت های غذایی در بیماری های آلرژیک در ایران: مقاله مروری ساده، مجله تعالی بالینی، 10(1)، 35-50. magiran.com/p2148767
Javad Ghaffari, Abbas Dabaghzadeh, Negar Ghaffari, (2020). Food sensitizations in allergic disorders in Iran; a narrative review article, Clinical Excellence, 10(1), 35-50. magiran.com/p2148767
جواد غفاری، عباس دباغ زاده، نگار غفاری، حساسیت های غذایی در بیماری های آلرژیک در ایران: مقاله مروری ساده. مجله تعالی بالینی، 1399؛ 10(1): 35-50. magiran.com/p2148767
Javad Ghaffari, Abbas Dabaghzadeh, Negar Ghaffari, Food sensitizations in allergic disorders in Iran; a narrative review article, Clinical Excellence, 2020; 10(1): 35-50. magiran.com/p2148767
جواد غفاری، عباس دباغ زاده، نگار غفاری، "حساسیت های غذایی در بیماری های آلرژیک در ایران: مقاله مروری ساده"، مجله تعالی بالینی 10، شماره 1 (1399): 35-50. magiran.com/p2148767
Javad Ghaffari, Abbas Dabaghzadeh, Negar Ghaffari, "Food sensitizations in allergic disorders in Iran; a narrative review article", Clinical Excellence 10, no.1 (2020): 35-50. magiran.com/p2148767
جواد غفاری، عباس دباغ زاده، نگار غفاری، (1399). 'حساسیت های غذایی در بیماری های آلرژیک در ایران: مقاله مروری ساده'، مجله تعالی بالینی، 10(1)، صص.35-50. magiran.com/p2148767
Javad Ghaffari, Abbas Dabaghzadeh, Negar Ghaffari, (2020). 'Food sensitizations in allergic disorders in Iran; a narrative review article', Clinical Excellence, 10(1), pp.35-50. magiran.com/p2148767
جواد غفاری؛ عباس دباغ زاده؛ نگار غفاری. "حساسیت های غذایی در بیماری های آلرژیک در ایران: مقاله مروری ساده". مجله تعالی بالینی، 10 ،1 ، 1399، 35-50. magiran.com/p2148767
Javad Ghaffari; Abbas Dabaghzadeh; Negar Ghaffari. "Food sensitizations in allergic disorders in Iran; a narrative review article", Clinical Excellence, 10, 1, 2020, 35-50. magiran.com/p2148767
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال