ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه کریمی، ولوجایی، صدیقه حسنی مقدم، زهرا کاشی، سید صدیقه یوسفی، سید حمید شریف نیا، صغری خانی، (1399). عوامل موثر بر اختلال عملکرد جنسی در زنان مبتلا به دیابت: یک مرور سیستماتیک، مجله تعالی بالینی، 10(1)، 71-85. magiran.com/p2148769
Somayeh Karimi-Valoujae, Sedigheh Hasani-Moghaddam, Zahra Kashi, Seyede-Sedigheh Yousefi, Seyed Hamid Sharifnia, Soghra Khani, (2020). Effective factors on sexual dysfunction in women with diabetes: a systematic review, Clinical Excellence, 10(1), 71-85. magiran.com/p2148769
سمیه کریمی، ولوجایی، صدیقه حسنی مقدم، زهرا کاشی، سید صدیقه یوسفی، سید حمید شریف نیا، صغری خانی، عوامل موثر بر اختلال عملکرد جنسی در زنان مبتلا به دیابت: یک مرور سیستماتیک. مجله تعالی بالینی، 1399؛ 10(1): 71-85. magiran.com/p2148769
Somayeh Karimi-Valoujae, Sedigheh Hasani-Moghaddam, Zahra Kashi, Seyede-Sedigheh Yousefi, Seyed Hamid Sharifnia, Soghra Khani, Effective factors on sexual dysfunction in women with diabetes: a systematic review, Clinical Excellence, 2020; 10(1): 71-85. magiran.com/p2148769
سمیه کریمی، ولوجایی، صدیقه حسنی مقدم، زهرا کاشی، سید صدیقه یوسفی، سید حمید شریف نیا، صغری خانی، "عوامل موثر بر اختلال عملکرد جنسی در زنان مبتلا به دیابت: یک مرور سیستماتیک"، مجله تعالی بالینی 10، شماره 1 (1399): 71-85. magiran.com/p2148769
Somayeh Karimi-Valoujae, Sedigheh Hasani-Moghaddam, Zahra Kashi, Seyede-Sedigheh Yousefi, Seyed Hamid Sharifnia, Soghra Khani, "Effective factors on sexual dysfunction in women with diabetes: a systematic review", Clinical Excellence 10, no.1 (2020): 71-85. magiran.com/p2148769
سمیه کریمی، ولوجایی، صدیقه حسنی مقدم، زهرا کاشی، سید صدیقه یوسفی، سید حمید شریف نیا، صغری خانی، (1399). 'عوامل موثر بر اختلال عملکرد جنسی در زنان مبتلا به دیابت: یک مرور سیستماتیک'، مجله تعالی بالینی، 10(1)، صص.71-85. magiran.com/p2148769
Somayeh Karimi-Valoujae, Sedigheh Hasani-Moghaddam, Zahra Kashi, Seyede-Sedigheh Yousefi, Seyed Hamid Sharifnia, Soghra Khani, (2020). 'Effective factors on sexual dysfunction in women with diabetes: a systematic review', Clinical Excellence, 10(1), pp.71-85. magiran.com/p2148769
سمیه کریمی؛ ولوجایی؛ صدیقه حسنی مقدم؛ زهرا کاشی؛ سید صدیقه یوسفی؛ سید حمید شریف نیا؛ صغری خانی. "عوامل موثر بر اختلال عملکرد جنسی در زنان مبتلا به دیابت: یک مرور سیستماتیک". مجله تعالی بالینی، 10 ،1 ، 1399، 71-85. magiran.com/p2148769
Somayeh Karimi-Valoujae; Sedigheh Hasani-Moghaddam; Zahra Kashi; Seyede-Sedigheh Yousefi; Seyed Hamid Sharifnia; Soghra Khani. "Effective factors on sexual dysfunction in women with diabetes: a systematic review", Clinical Excellence, 10, 1, 2020, 71-85. magiran.com/p2148769
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال