ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی شریعتی، محمد درخشان، لیدا جراحی، کیارش قزوینی، مسعود یوسفی، (1399). آگاهی کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از اخلاق پزشکی در سال 1394، دو فصلنامه افق توسعه آموزش پزشکی، 10(2)، 31-37. magiran.com/p2148773
Ali Shariati, Mohammad Derakhshan, Lida Jarahi, Kiarash Ghazvini, Masoud Youssefi , (2020). The knowledge of Interns about Medical Ethics at Mashhad University of Medical Sciences in 2015, Horizon of Medical Education Development, 10(2), 31-37. magiran.com/p2148773
علی شریعتی، محمد درخشان، لیدا جراحی، کیارش قزوینی، مسعود یوسفی، آگاهی کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از اخلاق پزشکی در سال 1394. دو فصلنامه افق توسعه آموزش پزشکی، 1399؛ 10(2): 31-37. magiran.com/p2148773
Ali Shariati, Mohammad Derakhshan, Lida Jarahi, Kiarash Ghazvini, Masoud Youssefi , The knowledge of Interns about Medical Ethics at Mashhad University of Medical Sciences in 2015, Horizon of Medical Education Development, 2020; 10(2): 31-37. magiran.com/p2148773
علی شریعتی، محمد درخشان، لیدا جراحی، کیارش قزوینی، مسعود یوسفی، "آگاهی کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از اخلاق پزشکی در سال 1394"، دو فصلنامه افق توسعه آموزش پزشکی 10، شماره 2 (1399): 31-37. magiran.com/p2148773
Ali Shariati, Mohammad Derakhshan, Lida Jarahi, Kiarash Ghazvini, Masoud Youssefi , "The knowledge of Interns about Medical Ethics at Mashhad University of Medical Sciences in 2015", Horizon of Medical Education Development 10, no.2 (2020): 31-37. magiran.com/p2148773
علی شریعتی، محمد درخشان، لیدا جراحی، کیارش قزوینی، مسعود یوسفی، (1399). 'آگاهی کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از اخلاق پزشکی در سال 1394'، دو فصلنامه افق توسعه آموزش پزشکی، 10(2)، صص.31-37. magiran.com/p2148773
Ali Shariati, Mohammad Derakhshan, Lida Jarahi, Kiarash Ghazvini, Masoud Youssefi , (2020). 'The knowledge of Interns about Medical Ethics at Mashhad University of Medical Sciences in 2015', Horizon of Medical Education Development, 10(2), pp.31-37. magiran.com/p2148773
علی شریعتی؛ محمد درخشان؛ لیدا جراحی؛ کیارش قزوینی؛ مسعود یوسفی. "آگاهی کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از اخلاق پزشکی در سال 1394". دو فصلنامه افق توسعه آموزش پزشکی، 10 ،2 ، 1399، 31-37. magiran.com/p2148773
Ali Shariati; Mohammad Derakhshan; Lida Jarahi; Kiarash Ghazvini; Masoud Youssefi . "The knowledge of Interns about Medical Ethics at Mashhad University of Medical Sciences in 2015", Horizon of Medical Education Development, 10, 2, 2020, 31-37. magiran.com/p2148773
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال