ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه موحدی پارسا، اکرم شاهد، (1399). بررسی رابطه التزام عملی به نماز با خویشتن داری جنسی دختران مطالعه موردی؛ دختران دبیرستانی شهر مشهد، مجله مطالعات اسلامی در حوزه سلامت، 3(1)، 69-76. magiran.com/p2148956
Fatemeh Movahedi Parsa , Akrem Shahed, (2020). Investigating the Relation Between Practicing Prayer and Self-Control in High School Girls in Mashhad, , 3(1), 69-76. magiran.com/p2148956
فاطمه موحدی پارسا، اکرم شاهد، بررسی رابطه التزام عملی به نماز با خویشتن داری جنسی دختران مطالعه موردی؛ دختران دبیرستانی شهر مشهد. مجله مطالعات اسلامی در حوزه سلامت، 1399؛ 3(1): 69-76. magiran.com/p2148956
Fatemeh Movahedi Parsa , Akrem Shahed, Investigating the Relation Between Practicing Prayer and Self-Control in High School Girls in Mashhad, , 2020; 3(1): 69-76. magiran.com/p2148956
فاطمه موحدی پارسا، اکرم شاهد، "بررسی رابطه التزام عملی به نماز با خویشتن داری جنسی دختران مطالعه موردی؛ دختران دبیرستانی شهر مشهد"، مجله مطالعات اسلامی در حوزه سلامت 3، شماره 1 (1399): 69-76. magiran.com/p2148956
Fatemeh Movahedi Parsa , Akrem Shahed, "Investigating the Relation Between Practicing Prayer and Self-Control in High School Girls in Mashhad", 3, no.1 (2020): 69-76. magiran.com/p2148956
فاطمه موحدی پارسا، اکرم شاهد، (1399). 'بررسی رابطه التزام عملی به نماز با خویشتن داری جنسی دختران مطالعه موردی؛ دختران دبیرستانی شهر مشهد'، مجله مطالعات اسلامی در حوزه سلامت، 3(1)، صص.69-76. magiran.com/p2148956
Fatemeh Movahedi Parsa , Akrem Shahed, (2020). 'Investigating the Relation Between Practicing Prayer and Self-Control in High School Girls in Mashhad', , 3(1), pp.69-76. magiran.com/p2148956
فاطمه موحدی پارسا؛ اکرم شاهد. "بررسی رابطه التزام عملی به نماز با خویشتن داری جنسی دختران مطالعه موردی؛ دختران دبیرستانی شهر مشهد". مجله مطالعات اسلامی در حوزه سلامت، 3 ،1 ، 1399، 69-76. magiran.com/p2148956
Fatemeh Movahedi Parsa ; Akrem Shahed. "Investigating the Relation Between Practicing Prayer and Self-Control in High School Girls in Mashhad", , 3, 1, 2020, 69-76. magiran.com/p2148956
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال