ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیدرضا کامیاب، عاطفه باقری، علی شهبازی، (1398). به گزینی کریدور زیستگاهی گونه پلنگ ایرانی در پارک ملی گلستان با استفاده از روش تئوری مدار الکتریکی، مجله پژوهشهای محیط زیست، 10(20)، 209-218. magiran.com/p2149026
Hamidreza Kamyab , Atefeh Bagheri, Ali Shahbazi, (2020). Applying Electrical Circuit Theory to Optimizing Habitat Corridors for Panthera Pardus Saxicolor sp. in Golestan National Park, Environmental Researches, 10(20), 209-218. magiran.com/p2149026
حمیدرضا کامیاب، عاطفه باقری، علی شهبازی، به گزینی کریدور زیستگاهی گونه پلنگ ایرانی در پارک ملی گلستان با استفاده از روش تئوری مدار الکتریکی. مجله پژوهشهای محیط زیست، 1398؛ 10(20): 209-218. magiran.com/p2149026
Hamidreza Kamyab , Atefeh Bagheri, Ali Shahbazi, Applying Electrical Circuit Theory to Optimizing Habitat Corridors for Panthera Pardus Saxicolor sp. in Golestan National Park, Environmental Researches, 2020; 10(20): 209-218. magiran.com/p2149026
حمیدرضا کامیاب، عاطفه باقری، علی شهبازی، "به گزینی کریدور زیستگاهی گونه پلنگ ایرانی در پارک ملی گلستان با استفاده از روش تئوری مدار الکتریکی"، مجله پژوهشهای محیط زیست 10، شماره 20 (1398): 209-218. magiran.com/p2149026
Hamidreza Kamyab , Atefeh Bagheri, Ali Shahbazi, "Applying Electrical Circuit Theory to Optimizing Habitat Corridors for Panthera Pardus Saxicolor sp. in Golestan National Park", Environmental Researches 10, no.20 (2020): 209-218. magiran.com/p2149026
حمیدرضا کامیاب، عاطفه باقری، علی شهبازی، (1398). 'به گزینی کریدور زیستگاهی گونه پلنگ ایرانی در پارک ملی گلستان با استفاده از روش تئوری مدار الکتریکی'، مجله پژوهشهای محیط زیست، 10(20)، صص.209-218. magiran.com/p2149026
Hamidreza Kamyab , Atefeh Bagheri, Ali Shahbazi, (2020). 'Applying Electrical Circuit Theory to Optimizing Habitat Corridors for Panthera Pardus Saxicolor sp. in Golestan National Park', Environmental Researches, 10(20), pp.209-218. magiran.com/p2149026
حمیدرضا کامیاب؛ عاطفه باقری؛ علی شهبازی. "به گزینی کریدور زیستگاهی گونه پلنگ ایرانی در پارک ملی گلستان با استفاده از روش تئوری مدار الکتریکی". مجله پژوهشهای محیط زیست، 10 ،20 ، 1398، 209-218. magiran.com/p2149026
Hamidreza Kamyab ; Atefeh Bagheri; Ali Shahbazi. "Applying Electrical Circuit Theory to Optimizing Habitat Corridors for Panthera Pardus Saxicolor sp. in Golestan National Park", Environmental Researches, 10, 20, 2020, 209-218. magiran.com/p2149026
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال