ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
افسانه وزین، بهاره فروزانی حقیقی، (1399). مقایسه کارآیی و ایمنی داروهای ضد انعقاد خوراکی مختلف در پیشگیری از بروز وقایع ایسکمیک در بیماران مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی در شرایط پیچیده، مجله علوم پزشکی صدرا، 8(2)، 181-192. magiran.com/p2149106
Afsaneh Vazin, Bahareh Forouzani Haghighi , (2020). Comparison of Different Oral Anticoagulants Safety and Efficacy for Stroke Prevention in Atrial Fibrillation with Complicated Situations, Sadra Medical Sciences Journal, 8(2), 181-192. magiran.com/p2149106
افسانه وزین، بهاره فروزانی حقیقی، مقایسه کارآیی و ایمنی داروهای ضد انعقاد خوراکی مختلف در پیشگیری از بروز وقایع ایسکمیک در بیماران مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی در شرایط پیچیده. مجله علوم پزشکی صدرا، 1399؛ 8(2): 181-192. magiran.com/p2149106
Afsaneh Vazin, Bahareh Forouzani Haghighi , Comparison of Different Oral Anticoagulants Safety and Efficacy for Stroke Prevention in Atrial Fibrillation with Complicated Situations, Sadra Medical Sciences Journal, 2020; 8(2): 181-192. magiran.com/p2149106
افسانه وزین، بهاره فروزانی حقیقی، "مقایسه کارآیی و ایمنی داروهای ضد انعقاد خوراکی مختلف در پیشگیری از بروز وقایع ایسکمیک در بیماران مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی در شرایط پیچیده"، مجله علوم پزشکی صدرا 8، شماره 2 (1399): 181-192. magiran.com/p2149106
Afsaneh Vazin, Bahareh Forouzani Haghighi , "Comparison of Different Oral Anticoagulants Safety and Efficacy for Stroke Prevention in Atrial Fibrillation with Complicated Situations", Sadra Medical Sciences Journal 8, no.2 (2020): 181-192. magiran.com/p2149106
افسانه وزین، بهاره فروزانی حقیقی، (1399). 'مقایسه کارآیی و ایمنی داروهای ضد انعقاد خوراکی مختلف در پیشگیری از بروز وقایع ایسکمیک در بیماران مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی در شرایط پیچیده'، مجله علوم پزشکی صدرا، 8(2)، صص.181-192. magiran.com/p2149106
Afsaneh Vazin, Bahareh Forouzani Haghighi , (2020). 'Comparison of Different Oral Anticoagulants Safety and Efficacy for Stroke Prevention in Atrial Fibrillation with Complicated Situations', Sadra Medical Sciences Journal, 8(2), pp.181-192. magiran.com/p2149106
افسانه وزین؛ بهاره فروزانی حقیقی. "مقایسه کارآیی و ایمنی داروهای ضد انعقاد خوراکی مختلف در پیشگیری از بروز وقایع ایسکمیک در بیماران مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی در شرایط پیچیده". مجله علوم پزشکی صدرا، 8 ،2 ، 1399، 181-192. magiran.com/p2149106
Afsaneh Vazin; Bahareh Forouzani Haghighi . "Comparison of Different Oral Anticoagulants Safety and Efficacy for Stroke Prevention in Atrial Fibrillation with Complicated Situations", Sadra Medical Sciences Journal, 8, 2, 2020, 181-192. magiran.com/p2149106
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال