ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ام البنین عباسی، محمدرضا رمضان پور، ریحانه خورسند، (1399). پیش بینی بقاء بیماران مبتلا به سرطان ریه با استفاده از سیستم استنتاج عصبی- فازی تطبیقی بهبود یافته، مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 7(1)، 19-29. magiran.com/p2149252
Ommolbanin Abbasi, Mohammadreza Ramezanpour, Reihaneh Khorsand, (2020). Predicting Survival of Patients with Lung Cancer Using Improved Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System, Journal of Health and Biomedical Informatics, 7(1), 19-29. magiran.com/p2149252
ام البنین عباسی، محمدرضا رمضان پور، ریحانه خورسند، پیش بینی بقاء بیماران مبتلا به سرطان ریه با استفاده از سیستم استنتاج عصبی- فازی تطبیقی بهبود یافته. مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 1399؛ 7(1): 19-29. magiran.com/p2149252
Ommolbanin Abbasi, Mohammadreza Ramezanpour, Reihaneh Khorsand, Predicting Survival of Patients with Lung Cancer Using Improved Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System, Journal of Health and Biomedical Informatics, 2020; 7(1): 19-29. magiran.com/p2149252
ام البنین عباسی، محمدرضا رمضان پور، ریحانه خورسند، "پیش بینی بقاء بیماران مبتلا به سرطان ریه با استفاده از سیستم استنتاج عصبی- فازی تطبیقی بهبود یافته"، مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی 7، شماره 1 (1399): 19-29. magiran.com/p2149252
Ommolbanin Abbasi, Mohammadreza Ramezanpour, Reihaneh Khorsand, "Predicting Survival of Patients with Lung Cancer Using Improved Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System", Journal of Health and Biomedical Informatics 7, no.1 (2020): 19-29. magiran.com/p2149252
ام البنین عباسی، محمدرضا رمضان پور، ریحانه خورسند، (1399). 'پیش بینی بقاء بیماران مبتلا به سرطان ریه با استفاده از سیستم استنتاج عصبی- فازی تطبیقی بهبود یافته'، مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 7(1)، صص.19-29. magiran.com/p2149252
Ommolbanin Abbasi, Mohammadreza Ramezanpour, Reihaneh Khorsand, (2020). 'Predicting Survival of Patients with Lung Cancer Using Improved Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System', Journal of Health and Biomedical Informatics, 7(1), pp.19-29. magiran.com/p2149252
ام البنین عباسی؛ محمدرضا رمضان پور؛ ریحانه خورسند. "پیش بینی بقاء بیماران مبتلا به سرطان ریه با استفاده از سیستم استنتاج عصبی- فازی تطبیقی بهبود یافته". مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 7 ،1 ، 1399، 19-29. magiran.com/p2149252
Ommolbanin Abbasi; Mohammadreza Ramezanpour; Reihaneh Khorsand. "Predicting Survival of Patients with Lung Cancer Using Improved Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System", Journal of Health and Biomedical Informatics, 7, 1, 2020, 19-29. magiran.com/p2149252
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال