ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید علیپور، اعظم رضوی نسب، (1399). بررسی ویژگی های کیفی میوه، میزان عناصر برگ و عملکرد در شش رقم تجاری پسته پیوند شده روی پایه‎ کشت بافتی بادامی زرند، مجله علوم و فناوری پسته، 4(8)، 1-16. magiran.com/p2149269
Hamid Alipour, Azam Razavi Nasab , (2020). Investigation of qualitative characteristics, nutrient concentration and yield of six commercial pistachio cultivars on tissue culture of Badami-Zarand, Journal of Pistachio Science and Technology, 4(8), 1-16. magiran.com/p2149269
حمید علیپور، اعظم رضوی نسب، بررسی ویژگی های کیفی میوه، میزان عناصر برگ و عملکرد در شش رقم تجاری پسته پیوند شده روی پایه‎ کشت بافتی بادامی زرند. مجله علوم و فناوری پسته، 1399؛ 4(8): 1-16. magiran.com/p2149269
Hamid Alipour, Azam Razavi Nasab , Investigation of qualitative characteristics, nutrient concentration and yield of six commercial pistachio cultivars on tissue culture of Badami-Zarand, Journal of Pistachio Science and Technology, 2020; 4(8): 1-16. magiran.com/p2149269
حمید علیپور، اعظم رضوی نسب، "بررسی ویژگی های کیفی میوه، میزان عناصر برگ و عملکرد در شش رقم تجاری پسته پیوند شده روی پایه‎ کشت بافتی بادامی زرند"، مجله علوم و فناوری پسته 4، شماره 8 (1399): 1-16. magiran.com/p2149269
Hamid Alipour, Azam Razavi Nasab , "Investigation of qualitative characteristics, nutrient concentration and yield of six commercial pistachio cultivars on tissue culture of Badami-Zarand", Journal of Pistachio Science and Technology 4, no.8 (2020): 1-16. magiran.com/p2149269
حمید علیپور، اعظم رضوی نسب، (1399). 'بررسی ویژگی های کیفی میوه، میزان عناصر برگ و عملکرد در شش رقم تجاری پسته پیوند شده روی پایه‎ کشت بافتی بادامی زرند'، مجله علوم و فناوری پسته، 4(8)، صص.1-16. magiran.com/p2149269
Hamid Alipour, Azam Razavi Nasab , (2020). 'Investigation of qualitative characteristics, nutrient concentration and yield of six commercial pistachio cultivars on tissue culture of Badami-Zarand', Journal of Pistachio Science and Technology, 4(8), pp.1-16. magiran.com/p2149269
حمید علیپور؛ اعظم رضوی نسب. "بررسی ویژگی های کیفی میوه، میزان عناصر برگ و عملکرد در شش رقم تجاری پسته پیوند شده روی پایه‎ کشت بافتی بادامی زرند". مجله علوم و فناوری پسته، 4 ،8 ، 1399، 1-16. magiran.com/p2149269
Hamid Alipour; Azam Razavi Nasab . "Investigation of qualitative characteristics, nutrient concentration and yield of six commercial pistachio cultivars on tissue culture of Badami-Zarand", Journal of Pistachio Science and Technology, 4, 8, 2020, 1-16. magiran.com/p2149269
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال