ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهام رضایی، حمزه ایزدی، مهدی بصیرت، (1399). زیست شناسی و خسارت پروانه چوبخوار پسته روی چهار رقم تجاری پسته در رفسنجان، مجله علوم و فناوری پسته، 4(8)، 17-27. magiran.com/p2149270
Elham Rezaei, Hamzeh Izadi , Mehdi Basirat, (2020). Biology and damage of the pistachio twig borer on four commercial pistachio cultivars, Journal of Pistachio Science and Technology, 4(8), 17-27. magiran.com/p2149270
الهام رضایی، حمزه ایزدی، مهدی بصیرت، زیست شناسی و خسارت پروانه چوبخوار پسته روی چهار رقم تجاری پسته در رفسنجان. مجله علوم و فناوری پسته، 1399؛ 4(8): 17-27. magiran.com/p2149270
Elham Rezaei, Hamzeh Izadi , Mehdi Basirat, Biology and damage of the pistachio twig borer on four commercial pistachio cultivars, Journal of Pistachio Science and Technology, 2020; 4(8): 17-27. magiran.com/p2149270
الهام رضایی، حمزه ایزدی، مهدی بصیرت، "زیست شناسی و خسارت پروانه چوبخوار پسته روی چهار رقم تجاری پسته در رفسنجان"، مجله علوم و فناوری پسته 4، شماره 8 (1399): 17-27. magiran.com/p2149270
Elham Rezaei, Hamzeh Izadi , Mehdi Basirat, "Biology and damage of the pistachio twig borer on four commercial pistachio cultivars", Journal of Pistachio Science and Technology 4, no.8 (2020): 17-27. magiran.com/p2149270
الهام رضایی، حمزه ایزدی، مهدی بصیرت، (1399). 'زیست شناسی و خسارت پروانه چوبخوار پسته روی چهار رقم تجاری پسته در رفسنجان'، مجله علوم و فناوری پسته، 4(8)، صص.17-27. magiran.com/p2149270
Elham Rezaei, Hamzeh Izadi , Mehdi Basirat, (2020). 'Biology and damage of the pistachio twig borer on four commercial pistachio cultivars', Journal of Pistachio Science and Technology, 4(8), pp.17-27. magiran.com/p2149270
الهام رضایی؛ حمزه ایزدی؛ مهدی بصیرت. "زیست شناسی و خسارت پروانه چوبخوار پسته روی چهار رقم تجاری پسته در رفسنجان". مجله علوم و فناوری پسته، 4 ،8 ، 1399، 17-27. magiran.com/p2149270
Elham Rezaei; Hamzeh Izadi ; Mehdi Basirat. "Biology and damage of the pistachio twig borer on four commercial pistachio cultivars", Journal of Pistachio Science and Technology, 4, 8, 2020, 17-27. magiran.com/p2149270
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال