ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ناصر صداقتی، سید جواد حسینی فرد، محمد عبدالهی عزت آبادی، اکبر محمدی محمد آبادی، محمدرضا نیکوئی دستجردی، (1399). اثر تغییر سیستم آبیاری از روش سطحی (غرقابی) به زیرسطحی با لوله های پی وی سی (PVC) بر شوری خاک، رشد و عملکرد درختان پسته، مجله علوم و فناوری پسته، 4(8)، 28-42. magiran.com/p2149271
Nasser Sedaghati , Seyed Javad Hosseinifard, Mohammad Abdolahi Ezzatabadi, Akbar Mohammadi Mohammad Abadi, MohammadReza Nikooei Dastjerdi, (2020). Effect of changing irrigation system from surface (flooding) to subsurface method with PVC pipes on soil salinity, growth and yield of pistachio trees, Journal of Pistachio Science and Technology, 4(8), 28-42. magiran.com/p2149271
ناصر صداقتی، سید جواد حسینی فرد، محمد عبدالهی عزت آبادی، اکبر محمدی محمد آبادی، محمدرضا نیکوئی دستجردی، اثر تغییر سیستم آبیاری از روش سطحی (غرقابی) به زیرسطحی با لوله های پی وی سی (PVC) بر شوری خاک، رشد و عملکرد درختان پسته. مجله علوم و فناوری پسته، 1399؛ 4(8): 28-42. magiran.com/p2149271
Nasser Sedaghati , Seyed Javad Hosseinifard, Mohammad Abdolahi Ezzatabadi, Akbar Mohammadi Mohammad Abadi, MohammadReza Nikooei Dastjerdi, Effect of changing irrigation system from surface (flooding) to subsurface method with PVC pipes on soil salinity, growth and yield of pistachio trees, Journal of Pistachio Science and Technology, 2020; 4(8): 28-42. magiran.com/p2149271
ناصر صداقتی، سید جواد حسینی فرد، محمد عبدالهی عزت آبادی، اکبر محمدی محمد آبادی، محمدرضا نیکوئی دستجردی، "اثر تغییر سیستم آبیاری از روش سطحی (غرقابی) به زیرسطحی با لوله های پی وی سی (PVC) بر شوری خاک، رشد و عملکرد درختان پسته"، مجله علوم و فناوری پسته 4، شماره 8 (1399): 28-42. magiran.com/p2149271
Nasser Sedaghati , Seyed Javad Hosseinifard, Mohammad Abdolahi Ezzatabadi, Akbar Mohammadi Mohammad Abadi, MohammadReza Nikooei Dastjerdi, "Effect of changing irrigation system from surface (flooding) to subsurface method with PVC pipes on soil salinity, growth and yield of pistachio trees", Journal of Pistachio Science and Technology 4, no.8 (2020): 28-42. magiran.com/p2149271
ناصر صداقتی، سید جواد حسینی فرد، محمد عبدالهی عزت آبادی، اکبر محمدی محمد آبادی، محمدرضا نیکوئی دستجردی، (1399). 'اثر تغییر سیستم آبیاری از روش سطحی (غرقابی) به زیرسطحی با لوله های پی وی سی (PVC) بر شوری خاک، رشد و عملکرد درختان پسته'، مجله علوم و فناوری پسته، 4(8)، صص.28-42. magiran.com/p2149271
Nasser Sedaghati , Seyed Javad Hosseinifard, Mohammad Abdolahi Ezzatabadi, Akbar Mohammadi Mohammad Abadi, MohammadReza Nikooei Dastjerdi, (2020). 'Effect of changing irrigation system from surface (flooding) to subsurface method with PVC pipes on soil salinity, growth and yield of pistachio trees', Journal of Pistachio Science and Technology, 4(8), pp.28-42. magiran.com/p2149271
ناصر صداقتی؛ سید جواد حسینی فرد؛ محمد عبدالهی عزت آبادی؛ اکبر محمدی محمد آبادی؛ محمدرضا نیکوئی دستجردی. "اثر تغییر سیستم آبیاری از روش سطحی (غرقابی) به زیرسطحی با لوله های پی وی سی (PVC) بر شوری خاک، رشد و عملکرد درختان پسته". مجله علوم و فناوری پسته، 4 ،8 ، 1399، 28-42. magiran.com/p2149271
Nasser Sedaghati ; Seyed Javad Hosseinifard; Mohammad Abdolahi Ezzatabadi; Akbar Mohammadi Mohammad Abadi; MohammadReza Nikooei Dastjerdi. "Effect of changing irrigation system from surface (flooding) to subsurface method with PVC pipes on soil salinity, growth and yield of pistachio trees", Journal of Pistachio Science and Technology, 4, 8, 2020, 28-42. magiran.com/p2149271
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال