ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید جواد حسینی فرد، ناصر صداقتی، اکبر محمدی محمدآبادی، حمید علیپور، محمدرضا نیکوئی دستجردی، (1399). اثرات محلول پاشی آهن از منابع سولفاته و کلاته بر عملکرد و کیفیت میوه درختان پسته رقم اوحدی در استان کرمان، مجله علوم و فناوری پسته، 4(8)، 43-60. magiran.com/p2149272
Seyed Javad Hosseinifard , Nasser Sedaghati, Akbar Mohammadi Mohammadabadi, Hamid Alipour, MohammadReza Nikooei Dastjerdi, (2020). Effects of Fe Foliar Spraying from Sulphate and Chelate Resources on Yield and Quality of Pistachio (Pistacia vera L. cv. Owhadi) Trees Fruit in Kerman Province, Journal of Pistachio Science and Technology, 4(8), 43-60. magiran.com/p2149272
سید جواد حسینی فرد، ناصر صداقتی، اکبر محمدی محمدآبادی، حمید علیپور، محمدرضا نیکوئی دستجردی، اثرات محلول پاشی آهن از منابع سولفاته و کلاته بر عملکرد و کیفیت میوه درختان پسته رقم اوحدی در استان کرمان. مجله علوم و فناوری پسته، 1399؛ 4(8): 43-60. magiran.com/p2149272
Seyed Javad Hosseinifard , Nasser Sedaghati, Akbar Mohammadi Mohammadabadi, Hamid Alipour, MohammadReza Nikooei Dastjerdi, Effects of Fe Foliar Spraying from Sulphate and Chelate Resources on Yield and Quality of Pistachio (Pistacia vera L. cv. Owhadi) Trees Fruit in Kerman Province, Journal of Pistachio Science and Technology, 2020; 4(8): 43-60. magiran.com/p2149272
سید جواد حسینی فرد، ناصر صداقتی، اکبر محمدی محمدآبادی، حمید علیپور، محمدرضا نیکوئی دستجردی، "اثرات محلول پاشی آهن از منابع سولفاته و کلاته بر عملکرد و کیفیت میوه درختان پسته رقم اوحدی در استان کرمان"، مجله علوم و فناوری پسته 4، شماره 8 (1399): 43-60. magiran.com/p2149272
Seyed Javad Hosseinifard , Nasser Sedaghati, Akbar Mohammadi Mohammadabadi, Hamid Alipour, MohammadReza Nikooei Dastjerdi, "Effects of Fe Foliar Spraying from Sulphate and Chelate Resources on Yield and Quality of Pistachio (Pistacia vera L. cv. Owhadi) Trees Fruit in Kerman Province", Journal of Pistachio Science and Technology 4, no.8 (2020): 43-60. magiran.com/p2149272
سید جواد حسینی فرد، ناصر صداقتی، اکبر محمدی محمدآبادی، حمید علیپور، محمدرضا نیکوئی دستجردی، (1399). 'اثرات محلول پاشی آهن از منابع سولفاته و کلاته بر عملکرد و کیفیت میوه درختان پسته رقم اوحدی در استان کرمان'، مجله علوم و فناوری پسته، 4(8)، صص.43-60. magiran.com/p2149272
Seyed Javad Hosseinifard , Nasser Sedaghati, Akbar Mohammadi Mohammadabadi, Hamid Alipour, MohammadReza Nikooei Dastjerdi, (2020). 'Effects of Fe Foliar Spraying from Sulphate and Chelate Resources on Yield and Quality of Pistachio (Pistacia vera L. cv. Owhadi) Trees Fruit in Kerman Province', Journal of Pistachio Science and Technology, 4(8), pp.43-60. magiran.com/p2149272
سید جواد حسینی فرد؛ ناصر صداقتی؛ اکبر محمدی محمدآبادی؛ حمید علیپور؛ محمدرضا نیکوئی دستجردی. "اثرات محلول پاشی آهن از منابع سولفاته و کلاته بر عملکرد و کیفیت میوه درختان پسته رقم اوحدی در استان کرمان". مجله علوم و فناوری پسته، 4 ،8 ، 1399، 43-60. magiran.com/p2149272
Seyed Javad Hosseinifard ; Nasser Sedaghati; Akbar Mohammadi Mohammadabadi; Hamid Alipour; MohammadReza Nikooei Dastjerdi. "Effects of Fe Foliar Spraying from Sulphate and Chelate Resources on Yield and Quality of Pistachio (Pistacia vera L. cv. Owhadi) Trees Fruit in Kerman Province", Journal of Pistachio Science and Technology, 4, 8, 2020, 43-60. magiran.com/p2149272
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال