ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یوسف رفیعی، حسینعلی اسدی قارنه، مصطفی قاسمی، (1399). تاثیر رقم و میان پایه بر درصد گیرایی و ویژگی های رویشی برخی ارقام تجاری پسته، مجله علوم و فناوری پسته، 4(8)، 61-74. magiran.com/p2149273
Yusuf Rafiei, HosseinAli Asadi Gharneh , Mostafa Ghasemi, (2020). Effect of rootstock and interstock on characteristic of some commercial pistachio cultivars, Journal of Pistachio Science and Technology, 4(8), 61-74. magiran.com/p2149273
یوسف رفیعی، حسینعلی اسدی قارنه، مصطفی قاسمی، تاثیر رقم و میان پایه بر درصد گیرایی و ویژگی های رویشی برخی ارقام تجاری پسته. مجله علوم و فناوری پسته، 1399؛ 4(8): 61-74. magiran.com/p2149273
Yusuf Rafiei, HosseinAli Asadi Gharneh , Mostafa Ghasemi, Effect of rootstock and interstock on characteristic of some commercial pistachio cultivars, Journal of Pistachio Science and Technology, 2020; 4(8): 61-74. magiran.com/p2149273
یوسف رفیعی، حسینعلی اسدی قارنه، مصطفی قاسمی، "تاثیر رقم و میان پایه بر درصد گیرایی و ویژگی های رویشی برخی ارقام تجاری پسته"، مجله علوم و فناوری پسته 4، شماره 8 (1399): 61-74. magiran.com/p2149273
Yusuf Rafiei, HosseinAli Asadi Gharneh , Mostafa Ghasemi, "Effect of rootstock and interstock on characteristic of some commercial pistachio cultivars", Journal of Pistachio Science and Technology 4, no.8 (2020): 61-74. magiran.com/p2149273
یوسف رفیعی، حسینعلی اسدی قارنه، مصطفی قاسمی، (1399). 'تاثیر رقم و میان پایه بر درصد گیرایی و ویژگی های رویشی برخی ارقام تجاری پسته'، مجله علوم و فناوری پسته، 4(8)، صص.61-74. magiran.com/p2149273
Yusuf Rafiei, HosseinAli Asadi Gharneh , Mostafa Ghasemi, (2020). 'Effect of rootstock and interstock on characteristic of some commercial pistachio cultivars', Journal of Pistachio Science and Technology, 4(8), pp.61-74. magiran.com/p2149273
یوسف رفیعی؛ حسینعلی اسدی قارنه؛ مصطفی قاسمی. "تاثیر رقم و میان پایه بر درصد گیرایی و ویژگی های رویشی برخی ارقام تجاری پسته". مجله علوم و فناوری پسته، 4 ،8 ، 1399، 61-74. magiran.com/p2149273
Yusuf Rafiei; HosseinAli Asadi Gharneh ; Mostafa Ghasemi. "Effect of rootstock and interstock on characteristic of some commercial pistachio cultivars", Journal of Pistachio Science and Technology, 4, 8, 2020, 61-74. magiran.com/p2149273
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال