ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد رئوفی، مجید راحمی، مریم زارع، (1399). بررسی تاثیر رسوب ریزگردهای مختلف بر تشکیل میوه و صفات مورفولوژیک آن در پسته رقم اوحدی، مجله علوم و فناوری پسته، 4(8)، 94-104. magiran.com/p2149275
Ahmad Raoufi, Majid Rahemi , Maryam Zare, (2020). Effect of different dust materials on fruitset and morphological traits of pistachio Ohadi cultivar, Journal of Pistachio Science and Technology, 4(8), 94-104. magiran.com/p2149275
احمد رئوفی، مجید راحمی، مریم زارع، بررسی تاثیر رسوب ریزگردهای مختلف بر تشکیل میوه و صفات مورفولوژیک آن در پسته رقم اوحدی. مجله علوم و فناوری پسته، 1399؛ 4(8): 94-104. magiran.com/p2149275
Ahmad Raoufi, Majid Rahemi , Maryam Zare, Effect of different dust materials on fruitset and morphological traits of pistachio Ohadi cultivar, Journal of Pistachio Science and Technology, 2020; 4(8): 94-104. magiran.com/p2149275
احمد رئوفی، مجید راحمی، مریم زارع، "بررسی تاثیر رسوب ریزگردهای مختلف بر تشکیل میوه و صفات مورفولوژیک آن در پسته رقم اوحدی"، مجله علوم و فناوری پسته 4، شماره 8 (1399): 94-104. magiran.com/p2149275
Ahmad Raoufi, Majid Rahemi , Maryam Zare, "Effect of different dust materials on fruitset and morphological traits of pistachio Ohadi cultivar", Journal of Pistachio Science and Technology 4, no.8 (2020): 94-104. magiran.com/p2149275
احمد رئوفی، مجید راحمی، مریم زارع، (1399). 'بررسی تاثیر رسوب ریزگردهای مختلف بر تشکیل میوه و صفات مورفولوژیک آن در پسته رقم اوحدی'، مجله علوم و فناوری پسته، 4(8)، صص.94-104. magiran.com/p2149275
Ahmad Raoufi, Majid Rahemi , Maryam Zare, (2020). 'Effect of different dust materials on fruitset and morphological traits of pistachio Ohadi cultivar', Journal of Pistachio Science and Technology, 4(8), pp.94-104. magiran.com/p2149275
احمد رئوفی؛ مجید راحمی؛ مریم زارع. "بررسی تاثیر رسوب ریزگردهای مختلف بر تشکیل میوه و صفات مورفولوژیک آن در پسته رقم اوحدی". مجله علوم و فناوری پسته، 4 ،8 ، 1399، 94-104. magiran.com/p2149275
Ahmad Raoufi; Majid Rahemi ; Maryam Zare. "Effect of different dust materials on fruitset and morphological traits of pistachio Ohadi cultivar", Journal of Pistachio Science and Technology, 4, 8, 2020, 94-104. magiran.com/p2149275
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال