ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی قاسمی، کاظم ارزانی، عباس یداللهی، حسین حکم آبادی، شیوا قاسمی، (1399). اثر تنش خشکی بر تغییرات آبسیزیک اسید، پتانسیل آب برگ و محتوای آب نسبی برگ برخی پایه های دانهالی پسته، مجله علوم و فناوری پسته، 4(8)، 120-131. magiran.com/p2149277
Mostafa Ghasemi , Kazem Arzani, Abbas Yadollahi, Hossein Hokmabadi, Shiva Ghasemi, (2020). Effect of drought stress on abscisic acid changes, leaf water potential and relative water content of some pistachio seedling rootstocks, Journal of Pistachio Science and Technology, 4(8), 120-131. magiran.com/p2149277
مصطفی قاسمی، کاظم ارزانی، عباس یداللهی، حسین حکم آبادی، شیوا قاسمی، اثر تنش خشکی بر تغییرات آبسیزیک اسید، پتانسیل آب برگ و محتوای آب نسبی برگ برخی پایه های دانهالی پسته. مجله علوم و فناوری پسته، 1399؛ 4(8): 120-131. magiran.com/p2149277
Mostafa Ghasemi , Kazem Arzani, Abbas Yadollahi, Hossein Hokmabadi, Shiva Ghasemi, Effect of drought stress on abscisic acid changes, leaf water potential and relative water content of some pistachio seedling rootstocks, Journal of Pistachio Science and Technology, 2020; 4(8): 120-131. magiran.com/p2149277
مصطفی قاسمی، کاظم ارزانی، عباس یداللهی، حسین حکم آبادی، شیوا قاسمی، "اثر تنش خشکی بر تغییرات آبسیزیک اسید، پتانسیل آب برگ و محتوای آب نسبی برگ برخی پایه های دانهالی پسته"، مجله علوم و فناوری پسته 4، شماره 8 (1399): 120-131. magiran.com/p2149277
Mostafa Ghasemi , Kazem Arzani, Abbas Yadollahi, Hossein Hokmabadi, Shiva Ghasemi, "Effect of drought stress on abscisic acid changes, leaf water potential and relative water content of some pistachio seedling rootstocks", Journal of Pistachio Science and Technology 4, no.8 (2020): 120-131. magiran.com/p2149277
مصطفی قاسمی، کاظم ارزانی، عباس یداللهی، حسین حکم آبادی، شیوا قاسمی، (1399). 'اثر تنش خشکی بر تغییرات آبسیزیک اسید، پتانسیل آب برگ و محتوای آب نسبی برگ برخی پایه های دانهالی پسته'، مجله علوم و فناوری پسته، 4(8)، صص.120-131. magiran.com/p2149277
Mostafa Ghasemi , Kazem Arzani, Abbas Yadollahi, Hossein Hokmabadi, Shiva Ghasemi, (2020). 'Effect of drought stress on abscisic acid changes, leaf water potential and relative water content of some pistachio seedling rootstocks', Journal of Pistachio Science and Technology, 4(8), pp.120-131. magiran.com/p2149277
مصطفی قاسمی؛ کاظم ارزانی؛ عباس یداللهی؛ حسین حکم آبادی؛ شیوا قاسمی. "اثر تنش خشکی بر تغییرات آبسیزیک اسید، پتانسیل آب برگ و محتوای آب نسبی برگ برخی پایه های دانهالی پسته". مجله علوم و فناوری پسته، 4 ،8 ، 1399، 120-131. magiran.com/p2149277
Mostafa Ghasemi ; Kazem Arzani; Abbas Yadollahi; Hossein Hokmabadi; Shiva Ghasemi. "Effect of drought stress on abscisic acid changes, leaf water potential and relative water content of some pistachio seedling rootstocks", Journal of Pistachio Science and Technology, 4, 8, 2020, 120-131. magiran.com/p2149277
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال