ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم حیدری، نرگس ارسلانی، اصغر دالوندی، مهدی نوروزی، رضا دانشور، (1399). اثربخشی اجرای برنامه خودمدیریتی مبتنی بر مدل پنج آ بر بار مراقبتی مراقبین بیماران سکته مغزی، نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، 6(4)، 1-9. magiran.com/p2149300
Maryam Heydari, Narges Arsalani, Asghar Dalvandi, Mehdi Noroozi, Reza Daneshvar, (2020). The Effectiveness of Self-Management Program Based on 5A Model on patient care burden for stroke patients, Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 6(4), 1-9. magiran.com/p2149300
مریم حیدری، نرگس ارسلانی، اصغر دالوندی، مهدی نوروزی، رضا دانشور، اثربخشی اجرای برنامه خودمدیریتی مبتنی بر مدل پنج آ بر بار مراقبتی مراقبین بیماران سکته مغزی. نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، 1399؛ 6(4): 1-9. magiran.com/p2149300
Maryam Heydari, Narges Arsalani, Asghar Dalvandi, Mehdi Noroozi, Reza Daneshvar, The Effectiveness of Self-Management Program Based on 5A Model on patient care burden for stroke patients, Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 2020; 6(4): 1-9. magiran.com/p2149300
مریم حیدری، نرگس ارسلانی، اصغر دالوندی، مهدی نوروزی، رضا دانشور، "اثربخشی اجرای برنامه خودمدیریتی مبتنی بر مدل پنج آ بر بار مراقبتی مراقبین بیماران سکته مغزی"، نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری 6، شماره 4 (1399): 1-9. magiran.com/p2149300
Maryam Heydari, Narges Arsalani, Asghar Dalvandi, Mehdi Noroozi, Reza Daneshvar, "The Effectiveness of Self-Management Program Based on 5A Model on patient care burden for stroke patients", Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing 6, no.4 (2020): 1-9. magiran.com/p2149300
مریم حیدری، نرگس ارسلانی، اصغر دالوندی، مهدی نوروزی، رضا دانشور، (1399). 'اثربخشی اجرای برنامه خودمدیریتی مبتنی بر مدل پنج آ بر بار مراقبتی مراقبین بیماران سکته مغزی'، نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، 6(4)، صص.1-9. magiran.com/p2149300
Maryam Heydari, Narges Arsalani, Asghar Dalvandi, Mehdi Noroozi, Reza Daneshvar, (2020). 'The Effectiveness of Self-Management Program Based on 5A Model on patient care burden for stroke patients', Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 6(4), pp.1-9. magiran.com/p2149300
مریم حیدری؛ نرگس ارسلانی؛ اصغر دالوندی؛ مهدی نوروزی؛ رضا دانشور. "اثربخشی اجرای برنامه خودمدیریتی مبتنی بر مدل پنج آ بر بار مراقبتی مراقبین بیماران سکته مغزی". نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، 6 ،4 ، 1399، 1-9. magiran.com/p2149300
Maryam Heydari; Narges Arsalani; Asghar Dalvandi; Mehdi Noroozi; Reza Daneshvar. "The Effectiveness of Self-Management Program Based on 5A Model on patient care burden for stroke patients", Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 6, 4, 2020, 1-9. magiran.com/p2149300
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال