ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا ربانی، (1399). مقایسه سبک های مقابله ای، تحمل پریشانی و پایبندی مذهبی در مادران دارای کودک معلول جسمی- حرکتی و عادی، نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، 6(4)، 10-18. magiran.com/p2149301
Zahra Rabani, (2020). Comparison of Coping Styles, Distress Tolerance and Religious Adherence in Mothers of Children with Physical-Motor Disabled and Normal, Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 6(4), 10-18. magiran.com/p2149301
زهرا ربانی، مقایسه سبک های مقابله ای، تحمل پریشانی و پایبندی مذهبی در مادران دارای کودک معلول جسمی- حرکتی و عادی. نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، 1399؛ 6(4): 10-18. magiran.com/p2149301
Zahra Rabani, Comparison of Coping Styles, Distress Tolerance and Religious Adherence in Mothers of Children with Physical-Motor Disabled and Normal, Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 2020; 6(4): 10-18. magiran.com/p2149301
زهرا ربانی، "مقایسه سبک های مقابله ای، تحمل پریشانی و پایبندی مذهبی در مادران دارای کودک معلول جسمی- حرکتی و عادی"، نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری 6، شماره 4 (1399): 10-18. magiran.com/p2149301
Zahra Rabani, "Comparison of Coping Styles, Distress Tolerance and Religious Adherence in Mothers of Children with Physical-Motor Disabled and Normal", Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing 6, no.4 (2020): 10-18. magiran.com/p2149301
زهرا ربانی، (1399). 'مقایسه سبک های مقابله ای، تحمل پریشانی و پایبندی مذهبی در مادران دارای کودک معلول جسمی- حرکتی و عادی'، نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، 6(4)، صص.10-18. magiran.com/p2149301
Zahra Rabani, (2020). 'Comparison of Coping Styles, Distress Tolerance and Religious Adherence in Mothers of Children with Physical-Motor Disabled and Normal', Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 6(4), pp.10-18. magiran.com/p2149301
زهرا ربانی. "مقایسه سبک های مقابله ای، تحمل پریشانی و پایبندی مذهبی در مادران دارای کودک معلول جسمی- حرکتی و عادی". نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، 6 ،4 ، 1399، 10-18. magiran.com/p2149301
Zahra Rabani. "Comparison of Coping Styles, Distress Tolerance and Religious Adherence in Mothers of Children with Physical-Motor Disabled and Normal", Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 6, 4, 2020, 10-18. magiran.com/p2149301
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال