ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه احمدی، مسعود فلاحی خشکناب، ابوالفضل رهگوی، فرحناز محمدی، شاهبلاغی، پوریا رضاسلطانی، (1399). تاثیر آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه ی شناختی - رفتاری بر اضطراب، افسردگی، استرس و بستری مجدد بیماران مبتلا به آسم، نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، 6(4)، 19-29. magiran.com/p2149302
Fatemeh Ahmadi, Masoud Fallahi-Khoshknab, Abolfazl Rahgoi, Farahnaz Mohammadi-Shahboulaghi, Pouria Rezasoltani, (2020). The Effect of Cognitive-Behavioral Stress Management Group Training on Anxiety, Depression, Stress and Readmission in Asthma Patients, Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 6(4), 19-29. magiran.com/p2149302
فاطمه احمدی، مسعود فلاحی خشکناب، ابوالفضل رهگوی، فرحناز محمدی، شاهبلاغی، پوریا رضاسلطانی، تاثیر آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه ی شناختی - رفتاری بر اضطراب، افسردگی، استرس و بستری مجدد بیماران مبتلا به آسم. نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، 1399؛ 6(4): 19-29. magiran.com/p2149302
Fatemeh Ahmadi, Masoud Fallahi-Khoshknab, Abolfazl Rahgoi, Farahnaz Mohammadi-Shahboulaghi, Pouria Rezasoltani, The Effect of Cognitive-Behavioral Stress Management Group Training on Anxiety, Depression, Stress and Readmission in Asthma Patients, Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 2020; 6(4): 19-29. magiran.com/p2149302
فاطمه احمدی، مسعود فلاحی خشکناب، ابوالفضل رهگوی، فرحناز محمدی، شاهبلاغی، پوریا رضاسلطانی، "تاثیر آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه ی شناختی - رفتاری بر اضطراب، افسردگی، استرس و بستری مجدد بیماران مبتلا به آسم"، نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری 6، شماره 4 (1399): 19-29. magiran.com/p2149302
Fatemeh Ahmadi, Masoud Fallahi-Khoshknab, Abolfazl Rahgoi, Farahnaz Mohammadi-Shahboulaghi, Pouria Rezasoltani, "The Effect of Cognitive-Behavioral Stress Management Group Training on Anxiety, Depression, Stress and Readmission in Asthma Patients", Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing 6, no.4 (2020): 19-29. magiran.com/p2149302
فاطمه احمدی، مسعود فلاحی خشکناب، ابوالفضل رهگوی، فرحناز محمدی، شاهبلاغی، پوریا رضاسلطانی، (1399). 'تاثیر آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه ی شناختی - رفتاری بر اضطراب، افسردگی، استرس و بستری مجدد بیماران مبتلا به آسم'، نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، 6(4)، صص.19-29. magiran.com/p2149302
Fatemeh Ahmadi, Masoud Fallahi-Khoshknab, Abolfazl Rahgoi, Farahnaz Mohammadi-Shahboulaghi, Pouria Rezasoltani, (2020). 'The Effect of Cognitive-Behavioral Stress Management Group Training on Anxiety, Depression, Stress and Readmission in Asthma Patients', Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 6(4), pp.19-29. magiran.com/p2149302
فاطمه احمدی؛ مسعود فلاحی خشکناب؛ ابوالفضل رهگوی؛ فرحناز محمدی؛ شاهبلاغی؛ پوریا رضاسلطانی. "تاثیر آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه ی شناختی - رفتاری بر اضطراب، افسردگی، استرس و بستری مجدد بیماران مبتلا به آسم". نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، 6 ،4 ، 1399، 19-29. magiran.com/p2149302
Fatemeh Ahmadi; Masoud Fallahi-Khoshknab; Abolfazl Rahgoi; Farahnaz Mohammadi-Shahboulaghi; Pouria Rezasoltani. "The Effect of Cognitive-Behavioral Stress Management Group Training on Anxiety, Depression, Stress and Readmission in Asthma Patients", Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 6, 4, 2020, 19-29. magiran.com/p2149302
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال