ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدابراهیم بهرام، رقیه افرونده، محمدجواد پوروقار، (1399). اثر دوازده هفته تمرینات با مقاومت کل بدن بر تعادل ایستا و پویا در مردان سالمند، نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، 6(4)، 30-38. magiran.com/p2149303
Mohammad Ebrahim Bahram, Roghayyeh Afroundeh, Mohammad Javad Pourvaghar, (2020). The effect of 12 weeks of training with total body resistance on static and dynamic balance in older men, Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 6(4), 30-38. magiran.com/p2149303
محمدابراهیم بهرام، رقیه افرونده، محمدجواد پوروقار، اثر دوازده هفته تمرینات با مقاومت کل بدن بر تعادل ایستا و پویا در مردان سالمند. نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، 1399؛ 6(4): 30-38. magiran.com/p2149303
Mohammad Ebrahim Bahram, Roghayyeh Afroundeh, Mohammad Javad Pourvaghar, The effect of 12 weeks of training with total body resistance on static and dynamic balance in older men, Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 2020; 6(4): 30-38. magiran.com/p2149303
محمدابراهیم بهرام، رقیه افرونده، محمدجواد پوروقار، "اثر دوازده هفته تمرینات با مقاومت کل بدن بر تعادل ایستا و پویا در مردان سالمند"، نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری 6، شماره 4 (1399): 30-38. magiran.com/p2149303
Mohammad Ebrahim Bahram, Roghayyeh Afroundeh, Mohammad Javad Pourvaghar, "The effect of 12 weeks of training with total body resistance on static and dynamic balance in older men", Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing 6, no.4 (2020): 30-38. magiran.com/p2149303
محمدابراهیم بهرام، رقیه افرونده، محمدجواد پوروقار، (1399). 'اثر دوازده هفته تمرینات با مقاومت کل بدن بر تعادل ایستا و پویا در مردان سالمند'، نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، 6(4)، صص.30-38. magiran.com/p2149303
Mohammad Ebrahim Bahram, Roghayyeh Afroundeh, Mohammad Javad Pourvaghar, (2020). 'The effect of 12 weeks of training with total body resistance on static and dynamic balance in older men', Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 6(4), pp.30-38. magiran.com/p2149303
محمدابراهیم بهرام؛ رقیه افرونده؛ محمدجواد پوروقار. "اثر دوازده هفته تمرینات با مقاومت کل بدن بر تعادل ایستا و پویا در مردان سالمند". نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، 6 ،4 ، 1399، 30-38. magiran.com/p2149303
Mohammad Ebrahim Bahram; Roghayyeh Afroundeh; Mohammad Javad Pourvaghar. "The effect of 12 weeks of training with total body resistance on static and dynamic balance in older men", Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 6, 4, 2020, 30-38. magiran.com/p2149303
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال