ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نسرین رجبی، معصومه برخورداری، علیرضا عابدی، حسین فلاح زاده، (1399). مقایسه تاثیر تحریک نقطه هوکو با سرما و گرما بر درد ناشی از خروج پین اکسترنال در بیماران با شکستگی دست، نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، 6(4)، 39-48. magiran.com/p2149304
Nasrin Rajabi, Maasoumeh Barkhordari-Sharifabad, Alireza Abedi, Hossein Fallahzadeh, (2020). Comparing the effect of cold and warm stimulation of Hoku point on pain Caused by Removal of External Fixators pin in patients with hand fractures, Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 6(4), 39-48. magiran.com/p2149304
نسرین رجبی، معصومه برخورداری، علیرضا عابدی، حسین فلاح زاده، مقایسه تاثیر تحریک نقطه هوکو با سرما و گرما بر درد ناشی از خروج پین اکسترنال در بیماران با شکستگی دست. نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، 1399؛ 6(4): 39-48. magiran.com/p2149304
Nasrin Rajabi, Maasoumeh Barkhordari-Sharifabad, Alireza Abedi, Hossein Fallahzadeh, Comparing the effect of cold and warm stimulation of Hoku point on pain Caused by Removal of External Fixators pin in patients with hand fractures, Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 2020; 6(4): 39-48. magiran.com/p2149304
نسرین رجبی، معصومه برخورداری، علیرضا عابدی، حسین فلاح زاده، "مقایسه تاثیر تحریک نقطه هوکو با سرما و گرما بر درد ناشی از خروج پین اکسترنال در بیماران با شکستگی دست"، نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری 6، شماره 4 (1399): 39-48. magiran.com/p2149304
Nasrin Rajabi, Maasoumeh Barkhordari-Sharifabad, Alireza Abedi, Hossein Fallahzadeh, "Comparing the effect of cold and warm stimulation of Hoku point on pain Caused by Removal of External Fixators pin in patients with hand fractures", Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing 6, no.4 (2020): 39-48. magiran.com/p2149304
نسرین رجبی، معصومه برخورداری، علیرضا عابدی، حسین فلاح زاده، (1399). 'مقایسه تاثیر تحریک نقطه هوکو با سرما و گرما بر درد ناشی از خروج پین اکسترنال در بیماران با شکستگی دست'، نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، 6(4)، صص.39-48. magiran.com/p2149304
Nasrin Rajabi, Maasoumeh Barkhordari-Sharifabad, Alireza Abedi, Hossein Fallahzadeh, (2020). 'Comparing the effect of cold and warm stimulation of Hoku point on pain Caused by Removal of External Fixators pin in patients with hand fractures', Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 6(4), pp.39-48. magiran.com/p2149304
نسرین رجبی؛ معصومه برخورداری؛ علیرضا عابدی؛ حسین فلاح زاده. "مقایسه تاثیر تحریک نقطه هوکو با سرما و گرما بر درد ناشی از خروج پین اکسترنال در بیماران با شکستگی دست". نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، 6 ،4 ، 1399، 39-48. magiran.com/p2149304
Nasrin Rajabi; Maasoumeh Barkhordari-Sharifabad; Alireza Abedi; Hossein Fallahzadeh. "Comparing the effect of cold and warm stimulation of Hoku point on pain Caused by Removal of External Fixators pin in patients with hand fractures", Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 6, 4, 2020, 39-48. magiran.com/p2149304
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال