ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
تکتم سادات جعفر طباطبایی، سالومه اکبری، مریم قربانی، ناهید نصیرفام، فاطمه اسمعیلی، (1399). تاثیر توانبخشی روانی- اجتماعی بر بهزیستی روانشناختی، سلامت روان و نگرانی از تصویر بدنی در زنان ماستکتومی شده، نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، 6(4)، 49-58. magiran.com/p2149305
Toktam Sadat Jafar Tabatabaei, Salome Akbari, Maryam Ghorbani, Nahid Nasirfam, Fatemeh Esmaili, (2020). Effect of Psycho-Social Rehabilitation on Psychological Well-being, Mental Health and Body Image Concern in Mastectomized Women, Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 6(4), 49-58. magiran.com/p2149305
تکتم سادات جعفر طباطبایی، سالومه اکبری، مریم قربانی، ناهید نصیرفام، فاطمه اسمعیلی، تاثیر توانبخشی روانی- اجتماعی بر بهزیستی روانشناختی، سلامت روان و نگرانی از تصویر بدنی در زنان ماستکتومی شده. نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، 1399؛ 6(4): 49-58. magiran.com/p2149305
Toktam Sadat Jafar Tabatabaei, Salome Akbari, Maryam Ghorbani, Nahid Nasirfam, Fatemeh Esmaili, Effect of Psycho-Social Rehabilitation on Psychological Well-being, Mental Health and Body Image Concern in Mastectomized Women, Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 2020; 6(4): 49-58. magiran.com/p2149305
تکتم سادات جعفر طباطبایی، سالومه اکبری، مریم قربانی، ناهید نصیرفام، فاطمه اسمعیلی، "تاثیر توانبخشی روانی- اجتماعی بر بهزیستی روانشناختی، سلامت روان و نگرانی از تصویر بدنی در زنان ماستکتومی شده"، نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری 6، شماره 4 (1399): 49-58. magiran.com/p2149305
Toktam Sadat Jafar Tabatabaei, Salome Akbari, Maryam Ghorbani, Nahid Nasirfam, Fatemeh Esmaili, "Effect of Psycho-Social Rehabilitation on Psychological Well-being, Mental Health and Body Image Concern in Mastectomized Women", Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing 6, no.4 (2020): 49-58. magiran.com/p2149305
تکتم سادات جعفر طباطبایی، سالومه اکبری، مریم قربانی، ناهید نصیرفام، فاطمه اسمعیلی، (1399). 'تاثیر توانبخشی روانی- اجتماعی بر بهزیستی روانشناختی، سلامت روان و نگرانی از تصویر بدنی در زنان ماستکتومی شده'، نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، 6(4)، صص.49-58. magiran.com/p2149305
Toktam Sadat Jafar Tabatabaei, Salome Akbari, Maryam Ghorbani, Nahid Nasirfam, Fatemeh Esmaili, (2020). 'Effect of Psycho-Social Rehabilitation on Psychological Well-being, Mental Health and Body Image Concern in Mastectomized Women', Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 6(4), pp.49-58. magiran.com/p2149305
تکتم سادات جعفر طباطبایی؛ سالومه اکبری؛ مریم قربانی؛ ناهید نصیرفام؛ فاطمه اسمعیلی. "تاثیر توانبخشی روانی- اجتماعی بر بهزیستی روانشناختی، سلامت روان و نگرانی از تصویر بدنی در زنان ماستکتومی شده". نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، 6 ،4 ، 1399، 49-58. magiran.com/p2149305
Toktam Sadat Jafar Tabatabaei; Salome Akbari; Maryam Ghorbani; Nahid Nasirfam; Fatemeh Esmaili. "Effect of Psycho-Social Rehabilitation on Psychological Well-being, Mental Health and Body Image Concern in Mastectomized Women", Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 6, 4, 2020, 49-58. magiran.com/p2149305
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال