ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امین مردآزاد، نادر فرهپور، یاسین حسینی، (1399). مقایسه زمان بندی فعالیت عضلات اندام تحتانی در مرحله اتکای دویدن بین ورزشکاران با سابقه جراحی رباط متقاطع قدامی و سالم، نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، 6(4)، 59-69. magiran.com/p2149306
Amin Mardazad, Nadre Farahpour, Yasin Hoseini, (2020). Comparision the timing of lower limb muscles activity in the stance phase of running between athletes with reconstructed anterior cruciate ligament and healthy, Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 6(4), 59-69. magiran.com/p2149306
امین مردآزاد، نادر فرهپور، یاسین حسینی، مقایسه زمان بندی فعالیت عضلات اندام تحتانی در مرحله اتکای دویدن بین ورزشکاران با سابقه جراحی رباط متقاطع قدامی و سالم. نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، 1399؛ 6(4): 59-69. magiran.com/p2149306
Amin Mardazad, Nadre Farahpour, Yasin Hoseini, Comparision the timing of lower limb muscles activity in the stance phase of running between athletes with reconstructed anterior cruciate ligament and healthy, Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 2020; 6(4): 59-69. magiran.com/p2149306
امین مردآزاد، نادر فرهپور، یاسین حسینی، "مقایسه زمان بندی فعالیت عضلات اندام تحتانی در مرحله اتکای دویدن بین ورزشکاران با سابقه جراحی رباط متقاطع قدامی و سالم"، نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری 6، شماره 4 (1399): 59-69. magiran.com/p2149306
Amin Mardazad, Nadre Farahpour, Yasin Hoseini, "Comparision the timing of lower limb muscles activity in the stance phase of running between athletes with reconstructed anterior cruciate ligament and healthy", Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing 6, no.4 (2020): 59-69. magiran.com/p2149306
امین مردآزاد، نادر فرهپور، یاسین حسینی، (1399). 'مقایسه زمان بندی فعالیت عضلات اندام تحتانی در مرحله اتکای دویدن بین ورزشکاران با سابقه جراحی رباط متقاطع قدامی و سالم'، نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، 6(4)، صص.59-69. magiran.com/p2149306
Amin Mardazad, Nadre Farahpour, Yasin Hoseini, (2020). 'Comparision the timing of lower limb muscles activity in the stance phase of running between athletes with reconstructed anterior cruciate ligament and healthy', Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 6(4), pp.59-69. magiran.com/p2149306
امین مردآزاد؛ نادر فرهپور؛ یاسین حسینی. "مقایسه زمان بندی فعالیت عضلات اندام تحتانی در مرحله اتکای دویدن بین ورزشکاران با سابقه جراحی رباط متقاطع قدامی و سالم". نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، 6 ،4 ، 1399، 59-69. magiran.com/p2149306
Amin Mardazad; Nadre Farahpour; Yasin Hoseini. "Comparision the timing of lower limb muscles activity in the stance phase of running between athletes with reconstructed anterior cruciate ligament and healthy", Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 6, 4, 2020, 59-69. magiran.com/p2149306
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال