ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزاد قادری، ناهید اکرمی، کورش نامداری، احمد عابدی، (1399). تدوین الگوی رواندرمانی یکپارچه اختلال اضطراب فراگیر همبود با اختلالات هیجانی؛ رویکردی کیفی، نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، 6(4)، 70-82. magiran.com/p2149307
Farzad Ghaderi, Nahid Akrami, Koroush Namdari, Ahmad Abedi, (2020). Developing an integrated psychotherapy model of generalized anxiety disorder comorbid with emotional disorders; a qualitative approach, Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 6(4), 70-82. magiran.com/p2149307
فرزاد قادری، ناهید اکرمی، کورش نامداری، احمد عابدی، تدوین الگوی رواندرمانی یکپارچه اختلال اضطراب فراگیر همبود با اختلالات هیجانی؛ رویکردی کیفی. نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، 1399؛ 6(4): 70-82. magiran.com/p2149307
Farzad Ghaderi, Nahid Akrami, Koroush Namdari, Ahmad Abedi, Developing an integrated psychotherapy model of generalized anxiety disorder comorbid with emotional disorders; a qualitative approach, Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 2020; 6(4): 70-82. magiran.com/p2149307
فرزاد قادری، ناهید اکرمی، کورش نامداری، احمد عابدی، "تدوین الگوی رواندرمانی یکپارچه اختلال اضطراب فراگیر همبود با اختلالات هیجانی؛ رویکردی کیفی"، نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری 6، شماره 4 (1399): 70-82. magiran.com/p2149307
Farzad Ghaderi, Nahid Akrami, Koroush Namdari, Ahmad Abedi, "Developing an integrated psychotherapy model of generalized anxiety disorder comorbid with emotional disorders; a qualitative approach", Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing 6, no.4 (2020): 70-82. magiran.com/p2149307
فرزاد قادری، ناهید اکرمی، کورش نامداری، احمد عابدی، (1399). 'تدوین الگوی رواندرمانی یکپارچه اختلال اضطراب فراگیر همبود با اختلالات هیجانی؛ رویکردی کیفی'، نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، 6(4)، صص.70-82. magiran.com/p2149307
Farzad Ghaderi, Nahid Akrami, Koroush Namdari, Ahmad Abedi, (2020). 'Developing an integrated psychotherapy model of generalized anxiety disorder comorbid with emotional disorders; a qualitative approach', Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 6(4), pp.70-82. magiran.com/p2149307
فرزاد قادری؛ ناهید اکرمی؛ کورش نامداری؛ احمد عابدی. "تدوین الگوی رواندرمانی یکپارچه اختلال اضطراب فراگیر همبود با اختلالات هیجانی؛ رویکردی کیفی". نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، 6 ،4 ، 1399، 70-82. magiran.com/p2149307
Farzad Ghaderi; Nahid Akrami; Koroush Namdari; Ahmad Abedi. "Developing an integrated psychotherapy model of generalized anxiety disorder comorbid with emotional disorders; a qualitative approach", Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 6, 4, 2020, 70-82. magiran.com/p2149307
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال