ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی مجیدنیا، احمد نورالدینی، لیلا جویباری، پریسا یازرلو، زهرا طالبی، (1398). مقایسه تاثیر سه روش ماساژ، کمپرس گرم و مراقبت معمول پرینه بر استرس درک شده و شدت درد زایمان در مادران نخست‫ زا، فصلنامه سلامت و مراقبت، 22(1)، 44-52. magiran.com/p2149416
M. Majidnia, A. Nooreddini, L. Jouybari, P. Yazarlou, Z. Talebi, (2020). Comparison of the Effect of Three methods of Massage, Hot Compress and Normal Perineal Care on Perceived Stress and the Severity of Labor Pain in First-Born Mothers, Journal of Health And Care, 22(1), 44-52. magiran.com/p2149416
مصطفی مجیدنیا، احمد نورالدینی، لیلا جویباری، پریسا یازرلو، زهرا طالبی، مقایسه تاثیر سه روش ماساژ، کمپرس گرم و مراقبت معمول پرینه بر استرس درک شده و شدت درد زایمان در مادران نخست‫ زا. فصلنامه سلامت و مراقبت، 1398؛ 22(1): 44-52. magiran.com/p2149416
M. Majidnia, A. Nooreddini, L. Jouybari, P. Yazarlou, Z. Talebi, Comparison of the Effect of Three methods of Massage, Hot Compress and Normal Perineal Care on Perceived Stress and the Severity of Labor Pain in First-Born Mothers, Journal of Health And Care, 2020; 22(1): 44-52. magiran.com/p2149416
مصطفی مجیدنیا، احمد نورالدینی، لیلا جویباری، پریسا یازرلو، زهرا طالبی، "مقایسه تاثیر سه روش ماساژ، کمپرس گرم و مراقبت معمول پرینه بر استرس درک شده و شدت درد زایمان در مادران نخست‫ زا"، فصلنامه سلامت و مراقبت 22، شماره 1 (1398): 44-52. magiran.com/p2149416
M. Majidnia, A. Nooreddini, L. Jouybari, P. Yazarlou, Z. Talebi, "Comparison of the Effect of Three methods of Massage, Hot Compress and Normal Perineal Care on Perceived Stress and the Severity of Labor Pain in First-Born Mothers", Journal of Health And Care 22, no.1 (2020): 44-52. magiran.com/p2149416
مصطفی مجیدنیا، احمد نورالدینی، لیلا جویباری، پریسا یازرلو، زهرا طالبی، (1398). 'مقایسه تاثیر سه روش ماساژ، کمپرس گرم و مراقبت معمول پرینه بر استرس درک شده و شدت درد زایمان در مادران نخست‫ زا'، فصلنامه سلامت و مراقبت، 22(1)، صص.44-52. magiran.com/p2149416
M. Majidnia, A. Nooreddini, L. Jouybari, P. Yazarlou, Z. Talebi, (2020). 'Comparison of the Effect of Three methods of Massage, Hot Compress and Normal Perineal Care on Perceived Stress and the Severity of Labor Pain in First-Born Mothers', Journal of Health And Care, 22(1), pp.44-52. magiran.com/p2149416
مصطفی مجیدنیا؛ احمد نورالدینی؛ لیلا جویباری؛ پریسا یازرلو؛ زهرا طالبی. "مقایسه تاثیر سه روش ماساژ، کمپرس گرم و مراقبت معمول پرینه بر استرس درک شده و شدت درد زایمان در مادران نخست‫ زا". فصلنامه سلامت و مراقبت، 22 ،1 ، 1398، 44-52. magiran.com/p2149416
M. Majidnia; A. Nooreddini; L. Jouybari; P. Yazarlou; Z. Talebi. "Comparison of the Effect of Three methods of Massage, Hot Compress and Normal Perineal Care on Perceived Stress and the Severity of Labor Pain in First-Born Mothers", Journal of Health And Care, 22, 1, 2020, 44-52. magiran.com/p2149416
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال