ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن رجائی، شیلا صفوی، احمدرضا موحدی، (1399). اثر تمرین با خطای بینایی ابینگهاوس (ادراک هدف بزرگ-ادراک هدف کوچک) بر عملکرد مهارت هدف گیری در افراد مستقل از زمینه و وابسته به زمینه، نشریه رفتار حرکتی، 12(39)، 33-50. magiran.com/p2149444
Mohsen Rajaei , Shila Safavi, AhmadReza Movahedi, (2020). The Effect of Practice with Ebbinghaus' Illusion (Large target Perception – Small Target Perception) in Field Dependence and Field Independence Individuals on a Targeting Skill Performance, Motor Behavior, 12(39), 33-50. magiran.com/p2149444
محسن رجائی، شیلا صفوی، احمدرضا موحدی، اثر تمرین با خطای بینایی ابینگهاوس (ادراک هدف بزرگ-ادراک هدف کوچک) بر عملکرد مهارت هدف گیری در افراد مستقل از زمینه و وابسته به زمینه. نشریه رفتار حرکتی، 1399؛ 12(39): 33-50. magiran.com/p2149444
Mohsen Rajaei , Shila Safavi, AhmadReza Movahedi, The Effect of Practice with Ebbinghaus' Illusion (Large target Perception – Small Target Perception) in Field Dependence and Field Independence Individuals on a Targeting Skill Performance, Motor Behavior, 2020; 12(39): 33-50. magiran.com/p2149444
محسن رجائی، شیلا صفوی، احمدرضا موحدی، "اثر تمرین با خطای بینایی ابینگهاوس (ادراک هدف بزرگ-ادراک هدف کوچک) بر عملکرد مهارت هدف گیری در افراد مستقل از زمینه و وابسته به زمینه"، نشریه رفتار حرکتی 12، شماره 39 (1399): 33-50. magiran.com/p2149444
Mohsen Rajaei , Shila Safavi, AhmadReza Movahedi, "The Effect of Practice with Ebbinghaus' Illusion (Large target Perception – Small Target Perception) in Field Dependence and Field Independence Individuals on a Targeting Skill Performance", Motor Behavior 12, no.39 (2020): 33-50. magiran.com/p2149444
محسن رجائی، شیلا صفوی، احمدرضا موحدی، (1399). 'اثر تمرین با خطای بینایی ابینگهاوس (ادراک هدف بزرگ-ادراک هدف کوچک) بر عملکرد مهارت هدف گیری در افراد مستقل از زمینه و وابسته به زمینه'، نشریه رفتار حرکتی، 12(39)، صص.33-50. magiran.com/p2149444
Mohsen Rajaei , Shila Safavi, AhmadReza Movahedi, (2020). 'The Effect of Practice with Ebbinghaus' Illusion (Large target Perception – Small Target Perception) in Field Dependence and Field Independence Individuals on a Targeting Skill Performance', Motor Behavior, 12(39), pp.33-50. magiran.com/p2149444
محسن رجائی؛ شیلا صفوی؛ احمدرضا موحدی. "اثر تمرین با خطای بینایی ابینگهاوس (ادراک هدف بزرگ-ادراک هدف کوچک) بر عملکرد مهارت هدف گیری در افراد مستقل از زمینه و وابسته به زمینه". نشریه رفتار حرکتی، 12 ،39 ، 1399، 33-50. magiran.com/p2149444
Mohsen Rajaei ; Shila Safavi; AhmadReza Movahedi. "The Effect of Practice with Ebbinghaus' Illusion (Large target Perception – Small Target Perception) in Field Dependence and Field Independence Individuals on a Targeting Skill Performance", Motor Behavior, 12, 39, 2020, 33-50. magiran.com/p2149444
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال