ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید طاهر نشاط دوست، مهدیه یوسف زاده، مسعود هاشمی، هوشنگ طالبی، مهرداد طاهری، سیروس مومن زاده، (1399). مقایسه اثربخشی درمان شناختی_ رفتاری و طرحواره درمانی بر کاهش خطای شناختی فاجعه آفرینی درد و افزایش خودکارآمدی درد بیماران مبتلا به کمر درد مزمن شهر تهران، فصلنامه بیهوشی و درد، 11(2)، 26-43. magiran.com/p2149491
Hamid Taher Neshatdoost, Mahdieh Yousefzadeh, Masoud Hashemi, Houshang Talebi, Mehrdad Taheri, Sirous Momenzadeh, (2020). Compare the Effectiveness of Cognitive- Behavior Therapy and Schema Therapy on reducing the cognitive error of pain catastrophizing and increase of pain self- efficacy in Tehranian Patients with Chronic Low Back Pain, Journal of Anesthesiology and Pain, 11(2), 26-43. magiran.com/p2149491
حمید طاهر نشاط دوست، مهدیه یوسف زاده، مسعود هاشمی، هوشنگ طالبی، مهرداد طاهری، سیروس مومن زاده، مقایسه اثربخشی درمان شناختی_ رفتاری و طرحواره درمانی بر کاهش خطای شناختی فاجعه آفرینی درد و افزایش خودکارآمدی درد بیماران مبتلا به کمر درد مزمن شهر تهران. فصلنامه بیهوشی و درد، 1399؛ 11(2): 26-43. magiran.com/p2149491
Hamid Taher Neshatdoost, Mahdieh Yousefzadeh, Masoud Hashemi, Houshang Talebi, Mehrdad Taheri, Sirous Momenzadeh, Compare the Effectiveness of Cognitive- Behavior Therapy and Schema Therapy on reducing the cognitive error of pain catastrophizing and increase of pain self- efficacy in Tehranian Patients with Chronic Low Back Pain, Journal of Anesthesiology and Pain, 2020; 11(2): 26-43. magiran.com/p2149491
حمید طاهر نشاط دوست، مهدیه یوسف زاده، مسعود هاشمی، هوشنگ طالبی، مهرداد طاهری، سیروس مومن زاده، "مقایسه اثربخشی درمان شناختی_ رفتاری و طرحواره درمانی بر کاهش خطای شناختی فاجعه آفرینی درد و افزایش خودکارآمدی درد بیماران مبتلا به کمر درد مزمن شهر تهران"، فصلنامه بیهوشی و درد 11، شماره 2 (1399): 26-43. magiran.com/p2149491
Hamid Taher Neshatdoost, Mahdieh Yousefzadeh, Masoud Hashemi, Houshang Talebi, Mehrdad Taheri, Sirous Momenzadeh, "Compare the Effectiveness of Cognitive- Behavior Therapy and Schema Therapy on reducing the cognitive error of pain catastrophizing and increase of pain self- efficacy in Tehranian Patients with Chronic Low Back Pain", Journal of Anesthesiology and Pain 11, no.2 (2020): 26-43. magiran.com/p2149491
حمید طاهر نشاط دوست، مهدیه یوسف زاده، مسعود هاشمی، هوشنگ طالبی، مهرداد طاهری، سیروس مومن زاده، (1399). 'مقایسه اثربخشی درمان شناختی_ رفتاری و طرحواره درمانی بر کاهش خطای شناختی فاجعه آفرینی درد و افزایش خودکارآمدی درد بیماران مبتلا به کمر درد مزمن شهر تهران'، فصلنامه بیهوشی و درد، 11(2)، صص.26-43. magiran.com/p2149491
Hamid Taher Neshatdoost, Mahdieh Yousefzadeh, Masoud Hashemi, Houshang Talebi, Mehrdad Taheri, Sirous Momenzadeh, (2020). 'Compare the Effectiveness of Cognitive- Behavior Therapy and Schema Therapy on reducing the cognitive error of pain catastrophizing and increase of pain self- efficacy in Tehranian Patients with Chronic Low Back Pain', Journal of Anesthesiology and Pain, 11(2), pp.26-43. magiran.com/p2149491
حمید طاهر نشاط دوست؛ مهدیه یوسف زاده؛ مسعود هاشمی؛ هوشنگ طالبی؛ مهرداد طاهری؛ سیروس مومن زاده. "مقایسه اثربخشی درمان شناختی_ رفتاری و طرحواره درمانی بر کاهش خطای شناختی فاجعه آفرینی درد و افزایش خودکارآمدی درد بیماران مبتلا به کمر درد مزمن شهر تهران". فصلنامه بیهوشی و درد، 11 ،2 ، 1399، 26-43. magiran.com/p2149491
Hamid Taher Neshatdoost; Mahdieh Yousefzadeh; Masoud Hashemi; Houshang Talebi; Mehrdad Taheri; Sirous Momenzadeh. "Compare the Effectiveness of Cognitive- Behavior Therapy and Schema Therapy on reducing the cognitive error of pain catastrophizing and increase of pain self- efficacy in Tehranian Patients with Chronic Low Back Pain", Journal of Anesthesiology and Pain, 11, 2, 2020, 26-43. magiran.com/p2149491
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال