ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سارا مجیدی، حمیدرضا فلاح لاجیمی، عبدالحمید صفایی قادیکلایی، (1399). ارزیابی کارآیی گروه های آموزشی دانشگاه از مناظر آموزشی، پژوهشی و کارآفرینانه، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 12(23)، 149-180. magiran.com/p2149502
Sara Majidi, Hamidreza Fallah Lajimi , Abdolhamid Safaei Ghadikolaei, (2020). Evaluating the Efficiency of University Departments from Educational, Research, and Entrepreneurial Perspectives, Journal of Executive Management, 12(23), 149-180. magiran.com/p2149502
سارا مجیدی، حمیدرضا فلاح لاجیمی، عبدالحمید صفایی قادیکلایی، ارزیابی کارآیی گروه های آموزشی دانشگاه از مناظر آموزشی، پژوهشی و کارآفرینانه. پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 1399؛ 12(23): 149-180. magiran.com/p2149502
Sara Majidi, Hamidreza Fallah Lajimi , Abdolhamid Safaei Ghadikolaei, Evaluating the Efficiency of University Departments from Educational, Research, and Entrepreneurial Perspectives, Journal of Executive Management, 2020; 12(23): 149-180. magiran.com/p2149502
سارا مجیدی، حمیدرضا فلاح لاجیمی، عبدالحمید صفایی قادیکلایی، "ارزیابی کارآیی گروه های آموزشی دانشگاه از مناظر آموزشی، پژوهشی و کارآفرینانه"، پژوهشنامه مدیریت اجرایی 12، شماره 23 (1399): 149-180. magiran.com/p2149502
Sara Majidi, Hamidreza Fallah Lajimi , Abdolhamid Safaei Ghadikolaei, "Evaluating the Efficiency of University Departments from Educational, Research, and Entrepreneurial Perspectives", Journal of Executive Management 12, no.23 (2020): 149-180. magiran.com/p2149502
سارا مجیدی، حمیدرضا فلاح لاجیمی، عبدالحمید صفایی قادیکلایی، (1399). 'ارزیابی کارآیی گروه های آموزشی دانشگاه از مناظر آموزشی، پژوهشی و کارآفرینانه'، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 12(23)، صص.149-180. magiran.com/p2149502
Sara Majidi, Hamidreza Fallah Lajimi , Abdolhamid Safaei Ghadikolaei, (2020). 'Evaluating the Efficiency of University Departments from Educational, Research, and Entrepreneurial Perspectives', Journal of Executive Management, 12(23), pp.149-180. magiran.com/p2149502
سارا مجیدی؛ حمیدرضا فلاح لاجیمی؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی. "ارزیابی کارآیی گروه های آموزشی دانشگاه از مناظر آموزشی، پژوهشی و کارآفرینانه". پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 12 ،23 ، 1399، 149-180. magiran.com/p2149502
Sara Majidi; Hamidreza Fallah Lajimi ; Abdolhamid Safaei Ghadikolaei. "Evaluating the Efficiency of University Departments from Educational, Research, and Entrepreneurial Perspectives", Journal of Executive Management, 12, 23, 2020, 149-180. magiran.com/p2149502
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال