ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیران حشامی، شکوه سادات بنی جمالی، شیرین کوشکی، جواد خلعتبری، بیتا نصرالهی، (1399). اثربخشی حساسیت‌زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد بر خودتنظیمی و نشانه‌های اختلالی نوجوانان مبتلابه اختلال استرس پس از سانحه و پیگیری 60 روزه، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 15(57)، 67-83. magiran.com/p2149508
Seyran Heshami, Sholooh Banijamali , Shirin Kooshki, Javad Khalatbari, Bita Nasrollahi, (2020). Effectiveness of Eye Movement and Reprocessing Desensitization in Self-Regulation and Symptoms of Adolescents with Post-Traumatic Stress Disorder and 60-Day Follow-Up, Modern psychological research, 15(57), 67-83. magiran.com/p2149508
سیران حشامی، شکوه سادات بنی جمالی، شیرین کوشکی، جواد خلعتبری، بیتا نصرالهی، اثربخشی حساسیت‌زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد بر خودتنظیمی و نشانه‌های اختلالی نوجوانان مبتلابه اختلال استرس پس از سانحه و پیگیری 60 روزه. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 1399؛ 15(57): 67-83. magiran.com/p2149508
Seyran Heshami, Sholooh Banijamali , Shirin Kooshki, Javad Khalatbari, Bita Nasrollahi, Effectiveness of Eye Movement and Reprocessing Desensitization in Self-Regulation and Symptoms of Adolescents with Post-Traumatic Stress Disorder and 60-Day Follow-Up, Modern psychological research, 2020; 15(57): 67-83. magiran.com/p2149508
سیران حشامی، شکوه سادات بنی جمالی، شیرین کوشکی، جواد خلعتبری، بیتا نصرالهی، "اثربخشی حساسیت‌زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد بر خودتنظیمی و نشانه‌های اختلالی نوجوانان مبتلابه اختلال استرس پس از سانحه و پیگیری 60 روزه"، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی 15، شماره 57 (1399): 67-83. magiran.com/p2149508
Seyran Heshami, Sholooh Banijamali , Shirin Kooshki, Javad Khalatbari, Bita Nasrollahi, "Effectiveness of Eye Movement and Reprocessing Desensitization in Self-Regulation and Symptoms of Adolescents with Post-Traumatic Stress Disorder and 60-Day Follow-Up", Modern psychological research 15, no.57 (2020): 67-83. magiran.com/p2149508
سیران حشامی، شکوه سادات بنی جمالی، شیرین کوشکی، جواد خلعتبری، بیتا نصرالهی، (1399). 'اثربخشی حساسیت‌زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد بر خودتنظیمی و نشانه‌های اختلالی نوجوانان مبتلابه اختلال استرس پس از سانحه و پیگیری 60 روزه'، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 15(57)، صص.67-83. magiran.com/p2149508
Seyran Heshami, Sholooh Banijamali , Shirin Kooshki, Javad Khalatbari, Bita Nasrollahi, (2020). 'Effectiveness of Eye Movement and Reprocessing Desensitization in Self-Regulation and Symptoms of Adolescents with Post-Traumatic Stress Disorder and 60-Day Follow-Up', Modern psychological research, 15(57), pp.67-83. magiran.com/p2149508
سیران حشامی؛ شکوه سادات بنی جمالی؛ شیرین کوشکی؛ جواد خلعتبری؛ بیتا نصرالهی. "اثربخشی حساسیت‌زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد بر خودتنظیمی و نشانه‌های اختلالی نوجوانان مبتلابه اختلال استرس پس از سانحه و پیگیری 60 روزه". فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 15 ،57 ، 1399، 67-83. magiran.com/p2149508
Seyran Heshami; Sholooh Banijamali ; Shirin Kooshki; Javad Khalatbari; Bita Nasrollahi. "Effectiveness of Eye Movement and Reprocessing Desensitization in Self-Regulation and Symptoms of Adolescents with Post-Traumatic Stress Disorder and 60-Day Follow-Up", Modern psychological research, 15, 57, 2020, 67-83. magiran.com/p2149508
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال