ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رقیه موسوی، علی محمد پشت دار، (1399). تحلیل گفتمان انتقادی در حکایت «درآمدن حمزه در جنگ، بی‌زره» با تکیه بر نظریۀ نورمن فرکلاف، فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، 16(59)، 131-152. magiran.com/p2149597
Roghayeh Mousavi , Alimohammad Poshtdār, (2020). Critical Discourse Analysis in the Story of “How Hamza Came to Battle without a Coat of Mail” Based on Norman Fairclough's Theory, Journal of Mytho- Mystic literature, 16(59), 131-152. magiran.com/p2149597
رقیه موسوی، علی محمد پشت دار، تحلیل گفتمان انتقادی در حکایت «درآمدن حمزه در جنگ، بی‌زره» با تکیه بر نظریۀ نورمن فرکلاف. فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، 1399؛ 16(59): 131-152. magiran.com/p2149597
Roghayeh Mousavi , Alimohammad Poshtdār, Critical Discourse Analysis in the Story of “How Hamza Came to Battle without a Coat of Mail” Based on Norman Fairclough's Theory, Journal of Mytho- Mystic literature, 2020; 16(59): 131-152. magiran.com/p2149597
رقیه موسوی، علی محمد پشت دار، "تحلیل گفتمان انتقادی در حکایت «درآمدن حمزه در جنگ، بی‌زره» با تکیه بر نظریۀ نورمن فرکلاف"، فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی 16، شماره 59 (1399): 131-152. magiran.com/p2149597
Roghayeh Mousavi , Alimohammad Poshtdār, "Critical Discourse Analysis in the Story of “How Hamza Came to Battle without a Coat of Mail” Based on Norman Fairclough's Theory", Journal of Mytho- Mystic literature 16, no.59 (2020): 131-152. magiran.com/p2149597
رقیه موسوی، علی محمد پشت دار، (1399). 'تحلیل گفتمان انتقادی در حکایت «درآمدن حمزه در جنگ، بی‌زره» با تکیه بر نظریۀ نورمن فرکلاف'، فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، 16(59)، صص.131-152. magiran.com/p2149597
Roghayeh Mousavi , Alimohammad Poshtdār, (2020). 'Critical Discourse Analysis in the Story of “How Hamza Came to Battle without a Coat of Mail” Based on Norman Fairclough's Theory', Journal of Mytho- Mystic literature, 16(59), pp.131-152. magiran.com/p2149597
رقیه موسوی؛ علی محمد پشت دار. "تحلیل گفتمان انتقادی در حکایت «درآمدن حمزه در جنگ، بی‌زره» با تکیه بر نظریۀ نورمن فرکلاف". فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، 16 ،59 ، 1399، 131-152. magiran.com/p2149597
Roghayeh Mousavi ; Alimohammad Poshtdār. "Critical Discourse Analysis in the Story of “How Hamza Came to Battle without a Coat of Mail” Based on Norman Fairclough's Theory", Journal of Mytho- Mystic literature, 16, 59, 2020, 131-152. magiran.com/p2149597
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال