ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رویا نوین، حمیدرضا فرضی، علی دهقان، (1399). بررسی رد پای اساطیر در رمان آتش بدون دود بر اساس نظریه ترامتنیت ژرار ژنت، فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، 16(59)، 201-237. magiran.com/p2149600
Royā Novin, Hamidrezā Farzi , Ali Dehghān, (2020). The Traces of Myths in Atash Bedune Dood (Fire without Smoke); A Review Based on Gerard Genette's Intertextuality Theory, Journal of Mytho- Mystic literature, 16(59), 201-237. magiran.com/p2149600
رویا نوین، حمیدرضا فرضی، علی دهقان، بررسی رد پای اساطیر در رمان آتش بدون دود بر اساس نظریه ترامتنیت ژرار ژنت. فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، 1399؛ 16(59): 201-237. magiran.com/p2149600
Royā Novin, Hamidrezā Farzi , Ali Dehghān, The Traces of Myths in Atash Bedune Dood (Fire without Smoke); A Review Based on Gerard Genette's Intertextuality Theory, Journal of Mytho- Mystic literature, 2020; 16(59): 201-237. magiran.com/p2149600
رویا نوین، حمیدرضا فرضی، علی دهقان، "بررسی رد پای اساطیر در رمان آتش بدون دود بر اساس نظریه ترامتنیت ژرار ژنت"، فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی 16، شماره 59 (1399): 201-237. magiran.com/p2149600
Royā Novin, Hamidrezā Farzi , Ali Dehghān, "The Traces of Myths in Atash Bedune Dood (Fire without Smoke); A Review Based on Gerard Genette's Intertextuality Theory", Journal of Mytho- Mystic literature 16, no.59 (2020): 201-237. magiran.com/p2149600
رویا نوین، حمیدرضا فرضی، علی دهقان، (1399). 'بررسی رد پای اساطیر در رمان آتش بدون دود بر اساس نظریه ترامتنیت ژرار ژنت'، فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، 16(59)، صص.201-237. magiran.com/p2149600
Royā Novin, Hamidrezā Farzi , Ali Dehghān, (2020). 'The Traces of Myths in Atash Bedune Dood (Fire without Smoke); A Review Based on Gerard Genette's Intertextuality Theory', Journal of Mytho- Mystic literature, 16(59), pp.201-237. magiran.com/p2149600
رویا نوین؛ حمیدرضا فرضی؛ علی دهقان. "بررسی رد پای اساطیر در رمان آتش بدون دود بر اساس نظریه ترامتنیت ژرار ژنت". فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، 16 ،59 ، 1399، 201-237. magiran.com/p2149600
Royā Novin; Hamidrezā Farzi ; Ali Dehghān. "The Traces of Myths in Atash Bedune Dood (Fire without Smoke); A Review Based on Gerard Genette's Intertextuality Theory", Journal of Mytho- Mystic literature, 16, 59, 2020, 201-237. magiran.com/p2149600
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال