ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدعلی میرعلی بیداخویدی، امان الله شفائی، (1399). تحلیل تطبیقی نقش ترکیه و عربستان سعودی در رشد افراط گرایی تکفیری در آسیای مرکزی پس از 1991، نشریه مطالعات سیاسی جهان اسلام، 9(33)، 1-19. magiran.com/p2149777
Mohamadali Mirali , Amanollah Shafaee, (2020). A Comparative Analysis of the Role of Turkey and Saudi Arabia in the Growth of Takfiri Extremism in Central Asia after 1991, A Quarerly Journal of Political Studies of Islamic World, 9(33), 1-19. magiran.com/p2149777
محمدعلی میرعلی بیداخویدی، امان الله شفائی، تحلیل تطبیقی نقش ترکیه و عربستان سعودی در رشد افراط گرایی تکفیری در آسیای مرکزی پس از 1991. نشریه مطالعات سیاسی جهان اسلام، 1399؛ 9(33): 1-19. magiran.com/p2149777
Mohamadali Mirali , Amanollah Shafaee, A Comparative Analysis of the Role of Turkey and Saudi Arabia in the Growth of Takfiri Extremism in Central Asia after 1991, A Quarerly Journal of Political Studies of Islamic World, 2020; 9(33): 1-19. magiran.com/p2149777
محمدعلی میرعلی بیداخویدی، امان الله شفائی، "تحلیل تطبیقی نقش ترکیه و عربستان سعودی در رشد افراط گرایی تکفیری در آسیای مرکزی پس از 1991"، نشریه مطالعات سیاسی جهان اسلام 9، شماره 33 (1399): 1-19. magiran.com/p2149777
Mohamadali Mirali , Amanollah Shafaee, "A Comparative Analysis of the Role of Turkey and Saudi Arabia in the Growth of Takfiri Extremism in Central Asia after 1991", A Quarerly Journal of Political Studies of Islamic World 9, no.33 (2020): 1-19. magiran.com/p2149777
محمدعلی میرعلی بیداخویدی، امان الله شفائی، (1399). 'تحلیل تطبیقی نقش ترکیه و عربستان سعودی در رشد افراط گرایی تکفیری در آسیای مرکزی پس از 1991'، نشریه مطالعات سیاسی جهان اسلام، 9(33)، صص.1-19. magiran.com/p2149777
Mohamadali Mirali , Amanollah Shafaee, (2020). 'A Comparative Analysis of the Role of Turkey and Saudi Arabia in the Growth of Takfiri Extremism in Central Asia after 1991', A Quarerly Journal of Political Studies of Islamic World, 9(33), pp.1-19. magiran.com/p2149777
محمدعلی میرعلی بیداخویدی؛ امان الله شفائی. "تحلیل تطبیقی نقش ترکیه و عربستان سعودی در رشد افراط گرایی تکفیری در آسیای مرکزی پس از 1991". نشریه مطالعات سیاسی جهان اسلام، 9 ،33 ، 1399، 1-19. magiran.com/p2149777
Mohamadali Mirali ; Amanollah Shafaee. "A Comparative Analysis of the Role of Turkey and Saudi Arabia in the Growth of Takfiri Extremism in Central Asia after 1991", A Quarerly Journal of Political Studies of Islamic World, 9, 33, 2020, 1-19. magiran.com/p2149777
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال