ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا سرلک، مهتاب معظمی، سید رضا عطارزاده حسینی، رضا قراخانلو، (1399). تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر برخی عوامل درگیر در متابولیسم کلسترول در هیپوکمپ و نقش آن در بهبود عملکرد شناختی رت های نر ویستار، فصلنامه فیزیولوژی ورزشی، 12(45)، 61-78. magiran.com/p2149800
Zahra Sarlak, Mahtab Moazami , Seyed Reza Attaezade Hosseini, Reza Gharakhanloo, (2020). The Effect of Eight Weeks of Aerobic Training on Some Factors Involved in Cholesterol Metabolism in the Hippocampus and Its Role in Improving the Cognitive Function of Male Wistar Rats, Sport Physiology, 12(45), 61-78. magiran.com/p2149800
زهرا سرلک، مهتاب معظمی، سید رضا عطارزاده حسینی، رضا قراخانلو، تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر برخی عوامل درگیر در متابولیسم کلسترول در هیپوکمپ و نقش آن در بهبود عملکرد شناختی رت های نر ویستار. فصلنامه فیزیولوژی ورزشی، 1399؛ 12(45): 61-78. magiran.com/p2149800
Zahra Sarlak, Mahtab Moazami , Seyed Reza Attaezade Hosseini, Reza Gharakhanloo, The Effect of Eight Weeks of Aerobic Training on Some Factors Involved in Cholesterol Metabolism in the Hippocampus and Its Role in Improving the Cognitive Function of Male Wistar Rats, Sport Physiology, 2020; 12(45): 61-78. magiran.com/p2149800
زهرا سرلک، مهتاب معظمی، سید رضا عطارزاده حسینی، رضا قراخانلو، "تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر برخی عوامل درگیر در متابولیسم کلسترول در هیپوکمپ و نقش آن در بهبود عملکرد شناختی رت های نر ویستار"، فصلنامه فیزیولوژی ورزشی 12، شماره 45 (1399): 61-78. magiran.com/p2149800
Zahra Sarlak, Mahtab Moazami , Seyed Reza Attaezade Hosseini, Reza Gharakhanloo, "The Effect of Eight Weeks of Aerobic Training on Some Factors Involved in Cholesterol Metabolism in the Hippocampus and Its Role in Improving the Cognitive Function of Male Wistar Rats", Sport Physiology 12, no.45 (2020): 61-78. magiran.com/p2149800
زهرا سرلک، مهتاب معظمی، سید رضا عطارزاده حسینی، رضا قراخانلو، (1399). 'تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر برخی عوامل درگیر در متابولیسم کلسترول در هیپوکمپ و نقش آن در بهبود عملکرد شناختی رت های نر ویستار'، فصلنامه فیزیولوژی ورزشی، 12(45)، صص.61-78. magiran.com/p2149800
Zahra Sarlak, Mahtab Moazami , Seyed Reza Attaezade Hosseini, Reza Gharakhanloo, (2020). 'The Effect of Eight Weeks of Aerobic Training on Some Factors Involved in Cholesterol Metabolism in the Hippocampus and Its Role in Improving the Cognitive Function of Male Wistar Rats', Sport Physiology, 12(45), pp.61-78. magiran.com/p2149800
زهرا سرلک؛ مهتاب معظمی؛ سید رضا عطارزاده حسینی؛ رضا قراخانلو. "تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر برخی عوامل درگیر در متابولیسم کلسترول در هیپوکمپ و نقش آن در بهبود عملکرد شناختی رت های نر ویستار". فصلنامه فیزیولوژی ورزشی، 12 ،45 ، 1399، 61-78. magiran.com/p2149800
Zahra Sarlak; Mahtab Moazami ; Seyed Reza Attaezade Hosseini; Reza Gharakhanloo. "The Effect of Eight Weeks of Aerobic Training on Some Factors Involved in Cholesterol Metabolism in the Hippocampus and Its Role in Improving the Cognitive Function of Male Wistar Rats", Sport Physiology, 12, 45, 2020, 61-78. magiran.com/p2149800
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال